Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa Wydziału ChemicznegoZajęcia w projekcie
"Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"


CERTYFIKOWANE SZKOLENIA


CS1 Szkolenie z przepisów UDT nt. projektowania aparatury ciśnieniowej wg wymagań dyrektywy 97/23/WE

Zakres szkolenia: Celem kursu jest przekazanie praktycznych umiejętności wykorzystania oprogramowania Visual Vessel Design do projektowania aparatury ciśnieniowej zgodnie z normą 97/23/WE oraz 2014/68/UE. Zakres szkolenia obejmuje wprowadzenie do obowiązujących przepisów tj. dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE i rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z dn. 15.07.2016, poz. 1036) oraz omówienie norm zharmonizowanych, charakterystykę programu Visual Vessel Design jako uznanego narzędzia do wspomagania prac projektowych: omówienie podstawowych funkcji programu, przykłady zastosowań, prezentację typowego cyklu obliczeń na przykładzie prostego zbiornika ciśnieniowego, praktyczne ćwiczenia z projektowania: samodzielne wykonanie obliczeń dla typowych zbiorników ciśnieniowych.

Liczba godzin: 2 dni

Grupa docelowa: studenci CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10361&format=html&C=2016


CS2 Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie według wymagań dyrektywy 2012/27/UE i przygotowania raportu z audytu, w oparciu o normę PN EN 16247.

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące wymagań dyrektywy 2012/27/UE w zakresie przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wymagań normy PN EN 16247, zasad sporządzania raportu z audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W ramach zajęć realizowane będą praktyczne ćwiczenia z wybranych analiz i obliczeń przeprowadzanych w ramach wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz opracowany będzie raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Liczba godzin: 2 dni

Grupa docelowa: studenci CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10362&format=html&C=2016


CS3 Rozpoznawanie i usuwanie błędów wtrysku i powierzchni

Zakres szkolenia: Szkolenie będzie obejmować rozpoznawanie błędów wtrysku i powierzchni, klasyfikację błędów, zagadnienia dotyczące fizycznych przyczyn powstawania błędów i możliwych rozwiązań, ćwiczenia praktyczne. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał rozpoznać błędy wyprasek i potrafił je klasyfikować oraz opanuje metody i czynności wymagane w celu usunięcia takich błędów.

Liczba godzin: 2 dni

Grupa docelowa: studenci CC3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10336&format=html&C=2016


CS4 Optymalizacja procesu wtrysku – dobór tworzyw do określonych wymagań, systemy gorącokanałowe

Zakres szkolenia: Wybrane właściwości tworzyw z punktu widzenia ich stosowania; wady wyprasek – diagnostyka i procedury ich usuwania; budowa układów gorącokanałowych; przegląd rozwiązań systemów gorących kanałów; najczęściej popełniane błędy w budowie układów gorącokanałowych; typowe wady wyprasek spowodowane nieprawidłowym systemem; rodzaje dysz i ich dobór do produktów.

Liczba godzin: 2 dni

Grupa docelowa: studenci CC3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10337&format=html&C=2016


CS5 Komputerowe metody analizy przepływów w środowisku ANSYS

Zakres szkolenia: omówienie zasad tworzenia geometrii oraz dyskretyzacji modelu, tworzenie numerycznego modelu do analizy przepływu począwszy od określenia modeli fizycznych, warunków brzegowych, właściwości materiałowych, poprzez ustawienia solwera do obróbki wyników. Zapoznanie uczestników z podstawowymi typami analiz, m.in: konwekcja naturalna i wymuszona, termika i radiacja, elementy obrotowe, modelowanie turbulencji.

Liczba godzin: 30 godz.

Grupa docelowa: studenci CP4-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=11774&format=html&C=2018


CS6 Szkolenie Microsoft Excel – poziom średnio zaawansowany

Zakres szkolenia: zapoznanie z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela: filtrowanie i sortowanie, funkcje analizy danych, formatowanie warunkowe, funkcje logiczne, funkcje dat, grupowanie, sumy częściowe, tabele przestawne, style formatowanie komórek jako sposób uporządkowania arkusza, ochrona danych, tworzenie wykresów.

Liczba godzin: 16 godz.

Grupa docelowa: studenci CC4-DI oraz CP4-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=12225&format=html&C=2018 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=12236&format=html&C=2018


ZAJĘCIA WARSZTATOWE


ZW1 AutoCad zaawansowany (w tym 3D)

Zakres szkolenia: Celem kursu jest ugruntowanie i rozszerzenie umiejętności tworzenia rysunków płaskich zapoznanie z poleceniami edycji zaawansowanej oraz omówienie zasad przystosowania programu AutoCAD do indywidualnych potrzeb użytkownika i współpracy z innymi programami. Szkolenie obejmuje m.in. tworzenie szablonu rysunku, tryby lokalizacji oraz śledzenie obiektów, zaawansowane funkcje poliginii i wymiarowania, szybkie wymiarowanie, edycja właściwości elementów, praca z obszarem papieru, style opisowe, grupy, Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani i nabędą umiejętność posługiwania się programem AutoCAD z zakresie tworzenia modeli przestrzennych oraz generowania dokumentacji płaskiej na podstawie modeli trójwymiarowych.

Liczba godzin: 45 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10338&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10363&format=html&C=2016


ZW2 Autodesk Inventor Professional zaawansowany (w tym mes)

Zakres szkolenia: Kurs przeznaczony dla osób, które chciałyby poznać lub poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć umiejętności w zakresie projektowania w programie Autodesk Inventor. Uczestnik kursu poznaje możliwości narzędzi do kształtowania części, stosuje modelowanie parametryczne, buduje własne biblioteki standardów, tworzy animacje zespołów, automatycznie generuje dokumentację techniczną. W ramach projektowania funkcjonalnego poznaje zaawansowane narzędzia, które pozwalają przyspieszyć i zautomatyzować prace projektowe: wykorzystuje kreatory i kalkulatory części i złożeń (Design accelerator) oraz stosuje środowiska symulacyjne (analiza ram, MES, analiza modalna).

Liczba godzin: 45 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10339&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10364&format=html&C=2016


ZW3 Język angielski w zastosowaniu specjalistycznym - chemia

Zakres szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami obowiązującymi w tłumaczeniu specjalistycznych tekstów chemicznych, a także pokazanie, na czym polega specyfika różnorodnych typów tekstów klasyfikowanych jako techniczne (instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, schematy, tabele i charakterystyki). Zajęcia umożliwiają poznanie słownictwa chemicznego, a także słownictwa z zakresu innych nauk ścisłych i zdobycie umiejętności tłumaczenia prostych tekstów z materiałów źródłowych, a także przygotowanie do wygłaszania seminariów i prezentacji w języku angielskim (stosowane wyrażenia, zwroty, sposoby komunikacji itp.).

Liczba godzin: 15 godz.

Grupa docelowa: studenci CC2-DI oraz CP2-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10340&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10365&format=html&C=2016


ZW4 Konwersatorium z języka angielskiego

Zakres szkolenia: Omówienie streszczenia i prezentacja pracy inżynierskiej. Ćwiczenia w zadawaniu pytań do prezentacji i odpowiedzi na nie. Doskonalenie umiejętności i słownictwa stosowanego w prezentacjach. Prezentacja artykułu naukowego i wykonanie prezentacji konferencyjnej. Zadawanie i odpowiadanie na pytania dotyczące treści referatu. Opis zagadnienia / eksperymentu / badania / projektu przeprowadzonego w ramach toku studiów i omówienie jego poszczególnych etapów. Pytanie o opinię i dyskusja na temat zmian. Wyciąganie wniosków i dochodzenie do konsensusu. Zapoznanie się z tekstem naukowym, analiza kluczowego słownictwa oraz dyskusja na temat artykułu. Opis eksperymentalnej części badania i przestawienie specyfikacji patentu. Zdobywanie informacji na podstawie zadawania pytań szczegółowych. Dyskusja na temat filmu dotyczącego konkretnego procesu / badania / projektu z wykorzystaniem słownictwa kluczowego. Wykorzystanie wiedzy z zakresu analizy laboratoryjnej; technicznej i instrumentalnej w opisywaniu sprzętu laboratoryjnego i stanowiska pracy z szczególnym naciskiem na funkcje konkretnych instrumentów. Rozwiązywanie problemów na etapie projektowania, prowadzenia i rozwijania chemicznych procesów technologicznych w przemyśle. Przedstawianie danych numerycznych na przykładzie konkretnego projektu / badania przeprowadzanego w toku studiów. Przepisy i procedury BHP w laboratorium i miejscu pracy. Zastosowanie czasowników modalnych wyrażających nakazy i zakazy. Ćwiczenia w mówieniu. Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko specjalisty w branży chemicznej lub petrochemicznej w laboratorium badawczym.

Liczba godzin: 20 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10341&format=html&C=2016


ZW5 Efektywna komunikacja w zespole – jak skutecznie porozumiewać się ze współpracownikami

Zakres szkolenia: Szkolenie dotyczy zagadnień efektywnej komunikacji. Obejmuje diagnozę indywidualnego stylu komunikowania się ze współpracownikami (cztery kluczowe style komunikowania się, autodiagnoza - jaki jest mój styl komunikowania się, określenie mojego potencjału komunikacyjnego i kluczowych obszarów do rozwoju w zakresie efektywnej komunikacji ze współpracownikami). Omówienie sposobów efektywnego komunikowania się ze współpracownikami (praktyczne wskazówki nt. potrzeb komunikacyjnych, jak komunikować się, analiza najczęściej pojawiających się błędów, opracowanie efektywnych strategii komunikacji z osobami o innych niż nasze potrzebach komunikacyjnych). Trening efektywnego komunikowania się (jak dostosować swój przekaz do typu komunikacyjnego współpracownika, sesja ćwiczeń rozwijających umiejętność rozpoznawania typu osobowości rozmówcy oraz dostosowania swojej komunikacji do jego potrzeb).

Liczba godzin: 8 godz.

Grupa docelowa: studenci CC2-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10342&format=html&C=2016


ZW6 Organizacja pracy czyli jak efektywnie zarządzać czasem i własną pracą

Zakres szkolenia: Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy Po szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem, wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

Liczba godzin: 8 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10343&format=html&C=2016


ZAJĘCIA WSPÓLNE Z PRACODAWCAMI


ZP1 Konstrukcja form wtryskowych

Zakres szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych, w tym poznanie zasad poprawnej konstrukcji form wtryskowych. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych wspomagających proces projektowania. Liczba godzin: 15 godz.

Grupa docelowa: studenci CC4-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10344&format=html&C=2016


ZP2 Dobra praktyka laboratoryjna i produkcyjna (GLP, GMP)

Zakres szkolenia: Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) czyli systemem zapewnienia jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służącym ocenie właściwości substancji i mieszanin z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka i środowiska. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, która w większości branż, gdzie ich stosowanie jest obowiązkowe, mają na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa użytkownikom końcowym wyrobu gotowego.

Liczba godzin: 15 godz.

Grupa docelowa: studenci CC4-DI oraz CP4-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10345&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10369&format=html&C=2016


ZP3 Wybrane problemy technologiczne w przemyśle farb i lakierów

Zakres szkolenia: Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu nowych trendów oraz rozwiązań technologicznych w przemyśle farb i lakierów proszkowych dotyczących produkowanych rodzajów wyrobów lakierowych, przygotowania powierzchni przed malowaniem, linii technologicznych do wytwarzania farb i lakierów proszkowych, występujących często problemów na liniach technologicznych, wpływu często popełnianych błędów podczas produkcji na jakość powłok, stosowanych dodatków w przemyśle farb i lakierów proszkowych (pigmenty i barwniki, bondingowanie, barwienie wg wzorców, napełniacze; środki odgazowujące, zwiększające rozlewność, ułatwiające przyjmowanie ładunku elektrycznego, różnego rodzaju modyfikacje: powłoki strukturalne, młotkowe, antybakteryjne, antykorozyjne, samooczyszczające się, antygraffiti, przeciwporostowe).

Liczba godzin: 15 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10346&format=html&C=2016


ZP4 Nowoczesne metody wtryskiwania tworzyw sztucznych

Zakres szkolenia: Szkolenie pozwoli na uzyskanie zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod wtrysku wielokomponentowych kształtek. Dodatkowo będzie można uzyskać wiedzę z zakresu konstruowania oraz wykonywania gotowych form oraz produkcji form prototypowych (zajęcia realizowane wspólnie z firmą dostarczającą części z tworzyw sztucznych do filtrów samochodowych, jak również wielu innych podzespołów z tworzyw polimerowych dla motoryzacji).

Liczba godzin: 8 godz. Grupa docelowa: studenci CC3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10347&format=html&C=2016


ZP5 Innowacyjne technologie przetwórstwa tworzyw polimerowych

Zakres szkolenia: Szkolenie pozwoli na uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w dziedzinach takich jak wtrysk technicznych tworzyw termoplastycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie, sterowane mikroprocesorowo wtryskarek, prowadzenie symulacji wtrysku różnorodnych detali w tym wielkogabarytowych wyrobów o skomplikowanych kształtach (zajęcia realizowane we współpracy z firmą specjalizującą się w przetwórstwie tworzyw sztucznych dla klientów z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, kosmetycznej oraz budowlanej)

Liczba godzin: 8 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10348&format=html&C=2016


ZP6 Modyfikowanie tworzyw sztucznych przeznaczonych do wytłaczania i formowania wtryskowego

Zakres szkolenia: Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu nowych trendów oraz rozwiązań technologicznych dotyczących modyfikacji tworzyw sztucznych (napełnianie wypełniaczami mineralnymi typu talk, kreda, baryt; wzmacnianie włóknem szklanym i kulkami szklanymi; uniepalnianie halogenowe i bezhalogenowe w klasach wg UL 94 i GWT; różnego rodzaju modyfikacje typu udarowego, UV, LS, TS oraz barwienie w masie wg RAL, Pantone i wzorca Klienta) oraz zapoznają się z złożeniami idei "smart compounding".

Liczba godzin: 8 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10349&format=html&C=2016


ZP7 Uszlachetnianie tworzyw polimerowych stosowanych w przetwórstwie

Zakres szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy takich kluczowych tematach jak : zamiana metalu na tworzywo (z zastosowaniem metalizacji jako metody uszlachetniania tworzyw sztucznych), trybologia, blendy polimerowe, aplikacje wysokotemperaturowe czy bawienie polimerów (zajęcia we współpracy z producentem mieszanek polimerowych typu high performance na bazie tworzyw konstrukcyjnych).

Liczba godzin: 8 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10350&format=html&C=2016


ZP8 Otrzymywanie i projektowanie kompozytów polimerowych

Zakres szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat otrzymywania oraz projektowania kompozytów polimerowych wykorzystywanych w lotnictwie i awionice.

Liczba godzin: 8 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10351&format=html&C=2016

ZP9 Nowoczesne metody otrzymywania kompozytów polimerowo-włóknistych

Zakres szkolenia: celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na procesu produkcyjny kompozytów do specjalnych zastosowań telekomunikacyjnych, czujnikowych i przemysłowych, obejmujący zarówno wytwarzanie preform (w technologii FCVD i mikrostrukturalnej), jak wyciąganie włókna ze szklanej preformy.

Liczba godzin: 8 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10352&format=html&C=2016


ZP10 Technologia recepturowania i produkcji farb rozpuszczalnikowych i wodnych

Zakres szkolenia: Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu nowych trendów oraz rozwiązań technologicznych w przemyśle farb i lakierów rozpuszczalnikowych i wodnych, rodzajów produkowanych wyrobów lakierowych, zasad recepturowania, linii technologicznych do produkcji tego typu wyrobów, występujących często problemów na liniach technologicznych, wpływu często popełnianych błędów podczas produkcji na jakość powłok, dodatków stosowanych w przemyśle farb i lakierów rozpuszczalnikowych i wodnych (pigmenty i barwniki, barwienie wg wzorców, napełniacze; środki dyspergujące, zwilżające, koalescencyjne, antykożuchowe, biocydy, różnego rodzaju modyfikacje: powłoki szybkoschnące, odporne na szorowanie, paroprzepuszczalne, strukturalne, antybakteryjne, antykorozyjne, samooczyszczające się, antygraffiti, przeciwporostowe, odporne na UV).

Liczba godzin: 24 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10353&format=html&C=2016


ZP11 Farby i lakiery proszkowe – przygotowanie podłoża, proces wytwarzania, techniki aplikacji, przeciwdziałanie wadom

Zakres szkolenia: Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu aktualnie produkowanych wyrobów lakierowych proszkowych, przygotowania powierzchni przed malowaniem proszkowym, zapoznają się z linią technologiczną do wytwarzania farb i lakierów proszkowych oraz problemami często występującymi na liniach produkcyjnych, wpływem często popełnianych błędów podczas produkcji na jakość powłok, sposobami przeciwdziałania wadom, recepturowaniem farb proszkowych, barwieniem wg wzorców klienta, sposobami barwienia i uzyskiwania efektów specjalnych w farbach proszkowych (np. powłoki metaliczne, perłowe, strukturalne, młotkowe, antyczne, skóra węża), stosowanymi dodatkami w przemyśle farb i lakierów proszkowych (napełniacze; środki odgazowujące, zwiększające rozlewność, ułatwiające przyjmowanie ładunku elektrycznego), sposobami aplikacji w zależności od rodzaju farby i podłoża, sposobami modyfikacji farb proszkowych pod kątem nadania im specjalnych właściwości (np. antybakteryjnych, antykorozyjnych, samooczyszczających, antygraffiti, przeciwporostowych).

Liczba godzin: 24 godz.

Grupa docelowa: studenci CC2-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10354&format=html&C=2016


ZP12 Rozwiązania dla smart factory

Zakres szkolenia: Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat samooptymalizującej się produkcji metodą wtryskiwania; studentom zostaną zaprezentowane praktyczne aspekty wykorzystania potencjału inject 4.0.; w centrum technologicznym zostanie udostępniona wtryskarka e-motion 80 TL, która będzie pełnić funkcję maszyny demonstracyjnej dla oprogramowania iQ weight control, iQ clamp control i iQ flow control; będą przedstawione systemy łączenia w sieć, sposoby integracji systemów produkcji, systemowe wykorzystanie maszyn, danych procesowych i produkcji oraz zastosowanie zdecentralizowanych, inteligentnych systemów wspomagania.

Liczba godzin: 8 godz.

Grupa docelowa: studenci CC4-DI, CP4-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=11349&format=html&C=2017 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=11351&format=html&C=2017


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ


PP1 Zarządzanie jakością produktu ((ISO 9001, kontrola jakości, audytor, REACH)

Zakres szkolenia: Uczestnicy zajęć uzyskają wiedzę w zakresie nowoczesnej form zarządzania jakością TQM produktów w oparciu o normy ISO 9000-9004. Zostaną zapoznani z wymaganiami norm ISO 9000 i 9001 oraz wynikających z nich zagadnień szczegółowych zawartych np. w normach: PN-EN-ISO/IEC 17025;2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących i PN-N 18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Zostaną zapoznani z rodzajami i celami audytów prowadzonych w ramach wdrażania w przedsiębiorstwach systemu ISO 9001. W ramach zajęć projektowych opracują Księgę jakości wskazanego i wcześniej odbytego ćwiczenia laboratoryjnego w danym laboratorium studenckim. W ramach projektu opracują procedury techniczne i jakościowe odnoszące się do wskazanego zajęcia laboratoryjnego oraz przygotują program audytu pod kątem certyfikacji procedur i procesów jakościowych występujących w tym ćwiczeniu. Zostaną zapoznani z Rozporządzeniem i sposobem jego wdrażania w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i jego konsekwencji dla wytwarzania, obrotu (handlu, przewozu i składowania) chemikaliów, w tym m.in. wymaganej w tych działaniach wiedzy nt. oddziaływania toksycznego chemikaliów na środowisko i człowieka.

Liczba godzin: 15 godz.

Grupa docelowa: studenci CC4-DI oraz CP4-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10355&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10370&format=html&C=2016


PP2 Komputerowe wspomaganie projektowania procesów – warsztaty projektowe

Zakres szkolenia: Celem kursu jest przekazanie praktycznych umiejętności rozwiązywania przemysłowych problemów projektowych dotyczących projektowania pojedynczych aparatów oraz instalacji technologicznych przy wykorzystaniu oprogramowania Aspen Plus. Zakres kursu obejmuje:
  • obliczenia właściwości fizykochemicznych, funkcji termodynamicznych i równowag fazowych mieszanin wieloskładnikowych,
  • obliczenia projektowe, w tym określenie geometrii oraz zabudowy aparatów kolumnowych do realizacji procesów rektyfikacji, rektyfikacji azeotropowej i ekstrakcyjnej oraz absorpcji,
  • obliczenia projektowe płaszczowo-rurowych wymienników ciepła i wyparek,
  • rozwiązywanie problemów powiększenia skali i zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej instalacji produkcyjnych.

Liczba godzin: 20 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10356&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10371&format=html&C=2016


PP3 Preparatywna chromatografia cieczowa

Zakres szkolenia: Uczestnicy zajęć projektowych nabędą praktyczne umiejętności w zakresie podstawowych technik chromatografii cieczowej (IEX, HIC, AFC, SEC): ogólne informacje i praktyczne zastosowanie do rozdzielania mieszanin białek; analizy wpływu takich parametrów jak pH, siła jonowa, temperatura i prędkość przepływu fazy ruchomej na sprawność i wydajność procesu chromatograficznego; porównania pracy kolumny chromatograficznej w liniowym i nieliniowym zakresie izotermy adsorpcji w warunkach przeładowania stężeniowego i masowego; projektowanie i optymalizacji procesu chromatografii w skali laboratoryjnej i preparatywnej dla związków mało- i wielkocząsteczkowych.

Liczba godzin: 15 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10726&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10372&format=html&C=2016


PP4 Kompleksowa analiza termiczna związków chemicznych

Zakres szkolenia: Uczestnicy zajęć zdobędą kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu kompleksowej analizy termicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań aparaturowych w tym zakresie. Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia z zakresu rodzaju metod termicznych w tym sprzężonych, zasady pomiarów różnicową analizą skaningową (DSC) i analizą termograwimetryczną (TG), wpływu różnych parametrów na przebieg analizy termicznej i możliwości zastosowania tej techniki w praktyce. Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędną wiedzę z zakresu interpretacji wyników analiz termicznych TG i DSC. Zdobyte kompetencje będą przydatne do rozwiązywania złożonych problemów technologicznych w aspekcie przemian cieplnych i termoodporności materiałów m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych, farmaceutycznym, spożywczym, technologiach lotniczych.

Liczba godzin: 8 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10358&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10373&format=html&C=2016


PP5 Analiza właściwości materiałów proszkowych

Zakres szkolenia: Metody pomiaru podstawowych właściwości złoża materiału proszkowego, gęstość usypowa, gęstość upakowana, ściśliwość, kąt nasypu, kąt opadania, kąt łopatki. Metody pomiaru właściwości wytrzymałościowych złoża materiału proszkowego, wyznaczanie parametrów płynięcia z wykorzystaniem aparatu Jenikego (wyznaczanie kohezji złoża oraz kąta tarcia wewnętrznego). Badanie rozkładu wielkości ziaren złoża materiału sypkiego. Wyznaczenie powierzchni właściwej materiału proszkowego. Mielenie i mikronizacja materiałów proszkowych. Określenie składu granulometrycznego. Granulacja i mieszanie materiałów proszkowych. Granulacja talerzowa.

Liczba godzin: 15 godz.

Grupa docelowa: studenci CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10374&format=html&C=2016


PP6 Dobre Praktyki Pomiarowe

Zakres szkolenia: Uczestnicy zajęć zapoznają się ze warunkami jakie muszą być spełnione aby prawidłowo realizować podstawowe czynności laboratoryjne aby, uzyskać wiarygodne wyniki pomiarów. Studenci nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie prawidłowego stosowania pojęć: błąd, dokładność, poprawność, precyzja, niepewność; definiowania mezurandu oraz modelu matematycznego pomiaru; definiowania warunków pomiaru poznawczego, eksperckiego oraz weryfikacyjnego; orzekania w sprawie wymaganej dokładności pomiaru; technik wykonywania pomiarów różnych wielkości fizycznych; wyszukiwania informacji w zakresie przedmiotu pomiaru oraz wyposażenia pomiarowego; szacowania wartości błędu i niepewności pomiarów, szacowania wartości niepewności standardowej metodą typu A oraz typu B; zapisu i interpretacji wyniku pomiaru; porównania dokładności i kosztochłonności pomiarów różnych wielkości fizycznych; podejmowania decyzji w sprawie wiarygodności i przydatności pomiarów.

Liczba godzin: 16 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10359&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10375&format=html&C=2016


PP7 Bezpieczna praca w laboratorium – ocena i zarządzanie ryzykiem

Zakres szkolenia: Uczestnicy zajęć zapoznają się z rozwiązaniami umożliwiającymi poprawę bezpieczeństwa pracy w tym bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac laboratoryjnych - użytkowanie butli z gazami, zasady bezpiecznej pracy z substancjami palnymi i wybuchowymi, zasady neutralizacji odpadów.

Liczba godzin: 5 godz.

Grupa docelowa: studenci CC2-DI oraz CP2-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10360&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10376&format=html&C=2016


WIZYTY STUDYJNE


WS1 Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami przetwórstwa hybrydowych kompozytów polimerowych

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w Automet Group Sanok (produkcja elementów z tworzyw sztucznych, zabudowy pojazdów specjalnych).

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10361&format=html&C=2016


WS2 Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami symulacji wtrysku

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w Splast Jedlicze (przetwórstwo metodą wtrysku technicznych tworzyw termoplastycznych dla klientów z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, kosmetycznej, produkcja detali o wysokich parametrach technicznych i jakościowych).

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10408&format=html&C=2016


WS3 Przemysłowe procesy otrzymywania najważniejszych produktów technologii chemicznej

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w Azoty Tarnów (znaczący producent chemikaliów w postaci gotowych składników do wytwarzania produktów końcowych (nawozów, tworzyw sztucznych, alkoholi OXO i plastyfikatorów oraz wyrobów gotowych), jak również substancji uzupełniających pracę instalacji przemysłowych).

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10409&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10417&format=html&C=2016


WS4 Konstrukcje tworzyw sztuczne o kluczowym znaczeniu – przemysłowa produkcja poliamidów

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w Azoty Tarnów (wiodący producent poliamidów zarówno w formie naturalnej, jak i modyfikowalnej).

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC2-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10410&format=html&C=2016


WS5 Wielkotonażowa produkcja żywic fenolowych i nowolakowych

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w LERG Pustków (producent i eksporter żywic syntetycznych - poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych oraz żelkot

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10411&format=html&C=2016


WS6 Zapoznanie się z przemysłową instalacją do zachowawczej destylacji ropy naftowej oraz produktami frakcjonowania

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w Orlen Południe Rafineria Jedlicze (instalacja do zachowawczej przeróbki ropy naftowej oraz destylacji olejów przepracowanych; destylaty stanowiące najwyższej jakości produkty gotowe oraz półprodukty, które poddawane są dalszej obróbce na specjalistycznych instalacjach).

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10412&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10418&format=html&C=2016


WS7 Zapoznanie się z wysokowydajną linią technologiczną do produkcji farb emulsyjnych i fasadowych

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w FFiL Śnieżka Dębica (producent wysokiej jakości farb wewnętrznych (farby lateksowe, satynowe oraz akrylowe), emalii do drewna i metalu)

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC1-DU

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10413&format=html&C=2016


WS8 Technologia produkcji kauczuku syntetycznego i lateksów kauczukowych w postaci surowej

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w Synthos Oświęcim (spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz wiodącym europejskim producentem polistyrenu do spieniania).

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10414&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10419&format=html&C=2016


WS9 Wielkotonażowa produkcja żywic poliestrowych i epoksydowych

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna CIECH Nowa Sarzyna (jedyny w Polsce producent żywic epoksydowych oraz czołowy wytwórca żywic poliestrowych nasyconych i nienasyconych).

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC3-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10415&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10420&format=html&C=2016


WS10 Zapoznanie się z wielkogabarytową i półtechniczną technologią gazów syntezowych, amoniaku, kwasu azotowego i mocznika

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna Puławy Instytut Nowych Syntez Chemicznych, w którym są prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, analizy techniczne oraz prace wdrożeniowe, w tym produkcja doświadczalna).

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC2-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10416&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10421&format=html&C=2016


WS11 Trendy w opakowalnictwie - opakowania przemysłowo-transportowe, ochronne, POS, FMCG, display’e

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w DS Smith w Kielcach - firmie, która jest wiodącym w Europie dostawcą opakowań tzw. “gotowe na półkę” (SRP), opakowań transportowych i detalicznych, opakowań z tektury falistej z nadrukami do wspierania promocji, marki i sprzedaży, niezwykle wytrzymałych opakowań przemysłowych oraz palet tekturowych.

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC2-DI oraz CP3-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=11099&format=html&C=2016 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=11100&format=html&C=2016


WS12 Powłoki ochronne - dobór systemów, ocena właściwości, normalizacja i certyfikacja farb i lakierów

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach, który zajmuje się m. in. opracowywaniem technologii z zakresu produkcji farb, lakierów i materiałów pokryciowych (technologie produkcji spoiw i żywic do celów technicznych, technologie wyrobów lakierowych na różne podłoża tj. metal, drewno, tworzywa sztuczne, podłoża mineralne; wyroby do konkretnych zastosowań, technologie renowacji powłok) oraz badaniami wyrobów lakierowych w ramach laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacyjne (ocena właściwości surowców do syntezy spoiw i wyrobów lakierowych, pigmentów, wypełniaczy i środków pomocniczych, właściwości wyrobów lakierowych w stanie ciekłym i ich powłok, odporności powłok na działanie przyśpieszonych i naturalnych warunków atmosferycznych, badania właściwości powłok lakierowych w różnych środowiskach korozyjnych, badania właściwości optycznych powłok w zakresie promieniowania VIS)

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC4-DI oraz CP4-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=11990&format=html&C=2018 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=11993&format=html&C=2018


WS13 Technologia produkcji klejów przemysłowych do zastosowań uniwersalnych i specjalistycznych

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w Bochem Sp. z o. o. - wiodącego producenta klejów przemysłowych, gdzie będzie można zapoznać się z technologią produkcji klejów i wyrobów dla obuwnictwa, klejów tapicerskich i meblarskich, klejów i wyrobów do podłóg, klejów dla przemysłu gumowego i motoryzacji, środków antyadhezyjnych, klejów do etykiet i szerokiej gamy klejów specjalistycznych.

Liczba godzin: 6 godz.

Grupa docelowa: studenci CC4-DI oraz CP4-DI

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=11991&format=html&C=2018 http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=11992&format=html&C=2018


Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój