loga UE
strona główna

O projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”

 1. Projekt „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 2. Realizatorem projektu jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, w skrócie „PRz”.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POWR.03.05.00-00-Z209/17.
 4. Głównym celem projektu jest: poprawa efektywności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej w jej kluczowych obszarach tj. w dydaktyce i zarządzaniu zasobami zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki zaplanowaniu działań ukierunkowanych na podniesienie kluczowych kompetencji wśród studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, Wydziału Chemicznego, Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydziału Zarządzania PRz oraz dostosowaniu programu kształcenia studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa do potrzeb rynku pracy. Realizacja celu głównego możliwa będzie również dzięki zaplanowaniu działań podnoszących kompetencje dydaktyczne i zarządcze, co umożliwi m.in wprowadzenie zmian organizacyjnych usprawniających i podnoszących efektywność funkcjonowania PRz.
 5. Rezultaty projektu, które zostaną osiągnięte do 09.2022 r. to:
  • podniesienie kompetencji w ramach działań uczelni wspartych z EFS u 2072 studentów (922 kobiet, 1150 mężczyzn),
  • osiągnięcie 30% odsetka absolwentów objętych wsparciem którzy podjęli zatrudnienie ok. 641 osób,
  • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia,
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych u 53 pracowników (19 kobiet, 34 mężczyzn),
  • podniesienie kompetencji zarządczych u 59 pracowników (37 kobiet, 22 mężczyzn)
 6. Zasięg projektu - ogólnopolski,
 7. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:
  • 2136 studentów (950 kobiet, 1186 mężczyzn) PRz (4 ostatnich semestrów) kształcących się na studiach stacjonarnych I i II-go stopnia z 6 wydziałów: WZ, WBMiL, WCh, WMiFS, WBIŚiA, WEiI,
  • 108 osób (54 kobiet, 54 mężczyzn) pracowników dydaktycznych, kadry zarządzającej oraz administracyjnej.
 8. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 9. Projekt obejmuje realizację zadań w ramach modułów:

Pliki do pobrania: