Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.


Rejestracja uczestnika projektu


Uwaga: Wypełnienie wszystkich z poniższych pól jest wymagane przy Rejestracji!

Podczas rejestracji należy podawać prawdziwe dane ponieważ konta zakładane dla "dowcipu" lub "na próbę" będą usuwane bez kontaktu z rejestrującym się.

Dane uczestnika

Identyfikator (e-mail):
użyj adres e-mail studenckiego konta pocztowego (123456@stud.prz.edu.pl)
Numer albumu:
Imię:
Nazwisko:
Hasło / Potwierdzenie hasła:
->

Dane informacyjne

Wydział:
Kierunek studiów:

Zgoda na przetwarzenie danych osobowych i weryfikacja rejestracji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w celu realizacji procesu rekrutacji w Projekcie „Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego – realizacja studiów II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im Ignacego Łukasiewicza (al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów). Posiadam wiedzę, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od Politechniki Rzeszowskiej.

UWAGA: Rejestracja w serwisie wymaga zgody (zaznaczenia pól) w obydwu przypadkach

Podaj DRUGI znak użyty w haśle:

Zapisz dane:

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji w Projekcie „Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego – realizacja studiów II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” zwanym dalej Projektem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym do Projektu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie do administratora danych.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych uniemożliwi dalsze uczestnictwo w procesie rekrutacji.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Designed by (AR)