loga UE
strona główna

Rejestracja pracodawcy

Dane podstawowe firmy

Format XX-XXX
Pozostaw puste pole jeżeli firma nie posiada numeru KRS
Wpis w rejestrze np. KRS, CEIDG. Format RRRR-MM-DD
Pozostaw puste pole jeżeli firma nie posiada strony www

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy, stanowisko
Imię i nazwisko osoby do kontaktu, stanowisko
Numer telefonu osoby do kontaktu
Adres e-mail osoby do kontaktu

Deklarowana liczba miejsc stażowych

Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury

Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych

Wydział Chemiczny

Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Liczba oferowanych miejsc stażowych

Wydział Zarządzania

Liczba oferowanych miejsc stażowych
Liczba oferowanych miejsc stażowych

Dodatkowe informacje

Klauzula informacyjna (proces kwalifikacji pracodawcy do projektu „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” zwanego dalej Projektem).

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Przetwarzane będą następujące dane osobowe ze strony Pracodawcy (dalej Dane osobowe): imię i nazwisko, stanowisko służbowe – osoby uprawnionej do podpisania umowy oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe, telefon kontaktowy, adres e-mail kontaktowy – osoby do kontaktu.
 4. Dane osobowe oraz dane firmowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu kwalifikacji Pracodawcy do udziału w Projekcie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie kwalifikacji do udziału Pracodawcy w Projekcie.
 6. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem: przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz z wyjątkiem przypadku zakwalifikowania Pracodawcy do udziału w Projekcie, kiedy Dane osobowe oraz dane firmowe zostaną udostępnione ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mającemu siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a także do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku do administratora danych o przeniesienie.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. Brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych będzie skutkował niemożnością uczestnictwa a procesie kwalifikacji Pracodawcy do udziału w Projekcie.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 13. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

W przypadku braku akceptacji proszę opuścić stronę serwisu PO WER. Dane zostaną usunięte z formularza i nie zostaną przetworzone i zaakceptowane przez serwis.