loga UE
strona główna

Aktualności


Osoby odbywające staż poza Rzeszowem - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA
Prosimy wszystkie osoby odbywających staż poza Rzeszowem, o przesłanie skanów następujących dokumentów stażowych:
 • listę obecności i sprawozdanie z przebiegu stażu za miesiąc wrzesień,
 • dokumentów związanych z wynagrodzeniem Opiekuna stażu,
 • opinię opiekuna stażu,
 • zaświadczenie o odbytym stażu,
 • dokumentów związanych z dofinansowaniem kosztów zakwaterowania za miesiąc wrzesień lub dokumentów związanych z dofinansowaniem kosztów dojazdu za miesiąc wrzesień.
Po przesłaniu skanów dokumentów sprawdzimy je i damy odpowiedź zwrotną czy wszystko jest poprawnie wypełnione. Pozwoli to uniknąć konieczności ponownego pojawienia się w firmie gdyby dokumenty były błędne.

Mariusz Szarek - 24.09.2021

Dokumentacja na zakończenie udziału w projekcie stażowym - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA
Szanowni Stażyści,
w związku z tym, że Wasze staże dobiegają już końca informujemy, że przez dokumentację rozliczającą staż rozumie się:
 
1. Oryginały list obecności i sprawozdań za wszystkie miesiące stażu (osoby, które składały te dokumenty na bieżąco, po zakończeniu poszczególnych miesięcy stażowych, składają jedynie dokumenty za miesiąc wrzesień). Stan złożonych dokumentów będzie na bieżąco aktualizowany w formularzu: https://prz1-my.sharepoint.com/.../EcXDXgPwemRNgGTC.... Z uwagi na brak czasu na sprawdzenie dokumentów proszę, aby skany dokumentów wysłały do mnie jedynie osoby odbywające staż poza Rzeszowem (gdyż w przypadku braków/błędów takim osobom byłoby ciężko uzyskać poprawione dokumenty).
 
2. Oryginały wszystkich wniosków i dokumentów o dofinansowanie zakwaterowania i dojazdów za miesiąc wrzesień (tylko te osoby, które ubiegają się o dofinansowanie za wrzesień). Stan dokumentacji dotyczącej dofinansowania kosztów zakwaterowania jest na bieżąco aktualizowany w formularzu: https://prz1-my.sharepoint.com/.../EeQWBjaYJ3JIte..., natomiast stan dokumentacji dotyczącej dofinansowania kosztów dojazdu jest na bieżąco aktualizowany w formularzu: https://prz1-my.sharepoint.com/.../EY9SCHg39hBDo2xN0XKxdu....
 
3. W przypadku, gdy wystąpiła zmiana harmonogramu stażu w trakcie odbywania stażu, w stosunku do oryginału składanego pierwotnie - złożenie jego zaktualizowanej wersji (te osoby, które do tej pory wysyłały tylko skany aktualizowanych harmonogramów).
 
4. Opinię opiekuna stażu, (strona power.prz.edu.pl -> zakładka "Moduł Programów Stażowych"->"Regulamin"->"Załącznik 16 - Wzór opinii opiekuna stażu"; bezpośredni link: -> https://power.prz.edu.pl/.../M3_zal_16_Wzor_opinii...).
 
5. Zaświadczenie o odbytym stażu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Pracodawcy wraz z pieczęcią imienną, (strona power.prz.edu.pl -> zakładka "Moduł Programów Stażowych"->"Regulamin"->"Załącznik 18 - Wzór zaświadczenia o odbytym stażu"; bezpośredni link: -> https://power.prz.edu.pl/.../M3_zal_18_Wzor_zaswiadczenia...). Zachęcam aby wszyscy stażyści poprosili swoich pracodawców o minimum trzy kopie/egzemplarze zaświadczenia o odbytym stażu - jedna kopia będzie dla nas (uczelni), natomiast drugą będziecie mogli sobie zachować dla siebie (jako formę świadectwa pracy ze stażu). Trzeciej kopii będzie można użyć ubiegając się o stypendium rektora w semestrze letnim. Oczywiście to o czym piszę nie jest obowiązkowe - dla nas wystarczy jedna kopia wyżej wspomnianego dokumentu. Proszę, aby w "Załączniku 18. Zaświadczenie o odbytym stażu" jak również w innych dokumentach, w których trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia stażu wpisywać daty, w których pierwszy i ostatni raz byliście na stażu według harmonogramu stażu (proszę nie wpisywać dat kiedy obowiązuje umowa trójstronna tzn. 01.07.-30.09.).
 
6. W przypadku osób, których opiekunowie stażu będą ubiegać się o przyznanie wynagrodzenia opiekuna: karty wykonanych czynności opiekuna stażu (strona power.prz.edu.pl -> zakładka "Moduł Programów Stażowych"->"Regulamin"->"Załącznik 10 - Karta wykonywanych czynności opiekuna stażu"; bezpośredni link: -> https://power.prz.edu.pl/.../M3_zal_10_Karta_wykonywanych...), wnioski o pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu (strona power.prz.edu.pl -> zakładka "Moduł Programów Stażowych"->"Regulamin"->"Załącznik 11 - Wniosek o pokrycie wynagrodzenia kosztów opiekuna stażu"; bezpośredni link: -> https://power.prz.edu.pl/.../M3_zal_11_Wniosek_o_pokrycie...) wraz z notą obciążeniową. Dokumenty rozliczeniowe dotyczące opiekuna stażu może złożyć sam stażysta, firma może je wysłać pocztą tradycyjną na PRz lub opiekun stażu może je dostarczyć osobiście do biura projektu. Informuję, że tymczasowe zastępstwo pierwotnego/głównego opiekuna stażu nie ma wpływu na sposób wypełniania dokumentów dotyczących jego wynagrodzenia - proszę w takim wypadku na wszystkich stosownych dokumentach standardowo o wpisanie 390 godzin i okresu od początku lipca do końca września (czyli tym samym proszę nie odejmować dni i godzin, w których pierwotny opiekun był zastępowany).
 
7. Podpisany wydruk z końcowego bilansu kompetencji wykonanego po zakończeniu stażu (strona power.prz.edu.pl -> zakładka "Moduł Programów Stażowych"-> w sekcji "Konto użytkownika" zakładka "Bilans kompetencji Koniec"; bezpośredni link: -> https://power.prz.edu.pl/nj/mps-konto-bilanskoniec). Proszę pamiętać, że staż miał na celu podniesienie Waszych kompetencji. Proszę, aby nie wypełniać bilansu końcowego przed ukończeniem stażu (ostatnim dniem, w jakim wg harmonogramu macie być na stażu).
 
8. Wypełniony "Załącznik 2 - Wzór formularza danych osobowych uczestnika projektu (na zakończenie projektu)" z danymi dotyczącymi aktualnego statusu na rynku pracy (strona power.prz.edu.pl -> zakładka "Moduł Programów Stażowych"->"Regulamin"->"Załącznik 2 - Wzór formularza danych osobowych uczestnika projektu (na zakończenie projektu)"; bezpośredni link: -> https://power.prz.edu.pl/.../M3_zal_2_Formularz_danych...):
 • w polu "Data zakończenia udziału w projekcie" prosimy o wpisanie daty, w której wg harmonogramu macie być ostatni dzień na stażu,
 • w polu "Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie" prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "osoba nabyła kompetencje",
 • w polu "Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie" prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie" - w przypadku gdy po zakończeniu udziału w projekcie będziecie tylko i wyłącznie studiować lub "osoba podjęła kształcenie lub szkolenie" - jeżeli po zakończeniu stażu podejmujecie nowe studia lub szkolenie; "osoba podjęła pracę/ rozpoczęła prowadzenie działalności na własny rachunek" - jeżeli po zakończeniu stażu podejmiecie pracę w tej samej firmie, w której byliście na stażu lub w jakiejkolwiek innej; "osoba poszukująca pracy",
 • w polu "Rodzaj przyznanego wsparcia" zaznaczyć "staż/praktyka" oraz "dla studentów" oraz w przypadku osób, które otrzymały dofinansowanie zakwaterowania/dojazdu "zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania".
 
Pełna dokumentacja ma zostać złożona do 7 października 2021 r. włącznie.

Mariusz Szarek - 24.09.2021

Umowy o pracę/umowy o zlecenie/ubezpieczenie - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA
Informuję, że wraz z dniem 1 października jest możliwe podpisywanie przez Państwa umów o pracę/umów o zlecenie z pracodawcą, u którego odbywaliście staż lub u któregokolwiek innego.
 
Informuję, że osoby, które po zakończeniu stażu będą jedynie studiować, powinny być zgłoszone przez rodziców w ich zakładach pracy wraz z 1 października do ubezpieczenia, aby utrzymać ciągłość ubezpieczenia.
 
Informuję, że jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje zaświadczenia do ZUS lub KRUS o tym, że był na stażu i był ubezpieczony, że zaświadczenie takie można uzyskać u Pani mgr Moniki Tyczyńskiej (pokój V-A.313) lub u Pani mgr Bogusławy Miłek (pokój V-A.327).

Mariusz Szarek - 24.09.2021

Dokumenty związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA
Informujemy, że każdy opiekun stażysty jest zobowiązany do złożenia w biurze projektu (pokój P-135) "Karty wykonywanych czynności opiekuna stażu" (znajdującej się na stronie power.prz.edu.pl -> sekcja "DLA PRACODAWCY" -> "Dokumenty" -> "Załącznik 10 - Karta wykonywanych czynności opiekuna stażu").
 
 
"Karta wykonywanych czynności opiekuna stażu" powinna nawiązywać do programów i harmonogramów stażu studentów - Proszę zwrócić uwagę na sumę godzin wykonanych przez Opiekuna za dany miesiąc, aby zgadzała się z godzinami studentów.
 
 
Dokument ten można złożyć albo po każdym zakończonym miesiącu stażowym (do 30 dni od momentu zakończenia każdego miesiąca stażowego) albo po zakończeniu całości stażu (w terminie do 30 dni od momentu zakończenia całości stażu).
 
 
Ponadto każdy opiekun stażu może ubiegać się o wynagrodzenie opiekuna stażu poprzez dołączenie do "karty wykonywanych czynności opiekuna stażu" noty obciążeniowej (dokument taki powinna wystawić księgowość/kadry firmy) oraz "Załącznika 11 - Wniosku o pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu".
 
 
Istnieje możliwość złożenia trzech osobnych "Kart wykonywanych czynności opiekuna stażu" i trzech osobnych "Wniosków o pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu" - każdy egzemplarz za osobny miesiąc lub złożenia jednej "Karty wykonywanych czynności opiekuna stażu" i jednego "Wniosku o pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu" za okres całych 3 miesięcy stażowych.
 
 
W przypadku gdy opiekun zajmuje się więcej niż jednym stażystą, dla każdego stażysty trzeba przygotować i złożyć osobne dokumenty.
 
 
Refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu polega na tym, że najpierw firma wypłaca opiekunowi stażu z własnych środków wynagrodzenie/dodatek za bycie opiekunem stażu, natomiast później te środki są przez uczelnię zwracane firmie.
 
 
Wysokość wynagrodzenia opiekuna stażu jest określona m.in. w umowie trójstronnej (strona 4, paragraf 3, podpunkt 2a) - 2k)).
 
 
Wszystkie dokumenty można dostarczyć w następujące sposoby:
 • przesłać pocztą tradycyjną do biura projektu (ul. Poznańska 2, pokój P-135, 35-084 Rzeszów)
 • opiekun stażu może dostarczyć dokumenty do biura projektu osobiście,
 • stażysta może dostarczyć dokumenty do biura projektu w imieniu opiekuna stażu.

 

 
Każdy firma/opiekun stażu może się również zrzec wynagrodzenia opiekuna stażu poprzez jednorazowe wypełnienie i złożenie w biurze projektu (pokój P-135) "Oświadczenia o rezygnacji z pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu" (znajdujący się na stronie power.prz.edu.pl -> sekcja "DLA PRACODAWCY" -> "Dokumenty" -> "Załącznik 20 - Wzór oświadczenia o rezygnacji z pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu").
 
 
Złożenie "Oświadczenia o rezygnacji z pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu" nie zwalnia jednak opiekuna stażu z obowiązku złożenia "Karty wykonywanych czynności opiekuna stażu".
 
 
Linki do wymaganych dokumentów:

 

 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt mailowy na adres m.szarek@prz.edu.pl, lub telefoniczny na numer (17) 743 23 25.
 

Mariusz Szarek - 20.07.2021

Obowiązek poinformowania PRz w sprawie zmian w realizacji stażu - WBIŚiA
Informujemy, że istnieje obowiązek poinformowania PRz w sprawie następujących zmian powstałych w trakcie odbywania stażu:
 • zmiana opiekuna stażu ("Pracodawca winien niezwłocznie wyznaczyć, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, inną osobę na Opiekuna stażu, w przypadku, gdy osoba pierwotnie wyznaczona na Opiekuna stażu nie może w dalszym ciągu sprawować opieki merytorycznej nad Stażystą (np. urlop/zwolnienie chorobowe) i nadzoru nad organizacją i przebiegiem stażu i poinformowania o tym fakcie Wydziałowego Koordynatora Stażu pisemnie. Jeśli zmiana dotyczy okresu krótszego niż 1 miesiąc, mowa jest o zastępstwie (wystarczy dostarczenie zaświadczenia o tymczasowej zmianie opiekuna stażu), w przypadku zmiany dłuższej niż 1 miesiąc, zmianę należy uregulować aneksem do niniejszej Umowy (przy wystąpieniu takiej sytuacji należy się zwrócić do biura projektu stażowego celem udostępnienia szablonu aneksu)",
 • zmiana harmonogramu stażu - zmiana nie może zaburzać warunku umowy trójstronnej o minimum 20-godzinnym każdym tygodniu odbywania stażu, jak również o 390 godzinach wypracowanych podczas całego stażu. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie - wtedy jeżeli zwolnienie lekarskie jest minimum 3-dniowe 20-godzinny tydzień pracy nie obowiązuje, a niezrealizowane godziny podczas zwolnienia (niezależnie od tego jak długie będzie zwolnienie) należy odpracować w dalszej części stażu, gdyż nie będzie Wam wypłacany zasiłek chorobowy, a stypendium stażowe otrzymacie w takiej wysokości, ile godzin wypracujecie) - jakiekolwiek zmiany w dniach i godzinach odbywania stażu należy udokumentować zaktualizowanym harmonogramem stażu,
 • zmiana adresu odbywania stażu, adresu siedziby firmy, adresu do korespondencji firmy, nazwy firmy, adresu zamieszkania stażysty, adresu do korespondencji stażysty - w takim wypadku należy złożyć zaświadczenie o wystąpieniu wyżej wymienionej zmiany.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez aplikację MS Teams lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 30.06.2021

Informacja w sprawie list obecności oraz sprawozdań miesięcznych z poszczególnych miesięcy odbywania stażu - WBIŚiA
Każdy ze stażystów biorących udział w programie staży studenckich na WBIŚiA jest zobowiązany do systematycznego uzupełniania list obecności oraz na koniec każdego miesiąca sprawozdania z przebiegu stażu.
 
Każdy ze stażystów jest zobowiązany do wysłania w formie elektronicznej, w ciągu pierwszych 5 dni kalendarzowych następnego miesiąca (przykładowo listę obecności i sprawozdanie za miesiąc lipiec należy wysłać do dnia 6 sierpnia 2021 r. włącznie) na adres staze_wbisia@prz.edu.pl skanów poprawnie uzupełnionej i podpisanej listy obecności i sprawozdania z przebiegu stażu.
 
Jeżeli dany stażysta nie ma przeszkód (typu staż w godzinach otwarcia biura projektu lub staż realizowany poza Rzeszowem) to w takim wypadku należy również dostarczyć do biura projektu oryginał listy obecności i sprawozdania w ciągu pierwszych 5 dni roboczych następnego miesiąca (przykładowo listę obecności i sprawozdanie za miesiąc lipiec należy dostarczyć do dnia 6 sierpnia 2021 r. włącznie).
 
W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału listy obecności i sprawozdania miesięcznego po każdym zakończonym miesiącu stażowym (np. staż odbywany w godzinach otwarcia biura projektu, lub staż poza Rzeszowem) - stażysta taki dostarcza te wszystkie dokumenty jednorazowo - do 7 października 2021 r.
 
Wymagane do uzupełnienia dokumenty znajdują się tutaj:
Załącznik 14 - Wzór listy obecności: -> https://power.prz.edu.pl/.../M3_zal_14_Wzor_listy...
Załącznik 15 - Wzór sprawozdania z przebiegu stażu: -> https://power.prz.edu.pl/.../M3_zal_15_Wzor_sprawozdania...
 
Stypendia za miesiąc lipiec i sierpień będą wypłacane w momencie dotarcia i poprawnego zweryfikowania list obecności i sprawozdań wszystkich stażystów na WBIŚiA (dokumenty wysłane w formie elektronicznej) - przykładowo stypendium za miesiąc lipiec będzie wypłacone w sierpniu w momencie odebrania i poprawnego zweryfikowania wszystkich mailowo wysłanych dokumentów za miesiąc lipiec. Wszelkie występujące błędy i zaniechania opóźnią wypłatę stypendium dla całości programu.
 
Stypendia za miesiąc wrzesień będą wypłacane w momencie dotarcia i poprawnego zweryfikowania oryginałów list obecności i sprawozdań miesięcznych ze wszystkich 3 miesięcy stażowych do biura projektu.
 
Szczegóły dotyczące poprawnego uzupełnienia i przesłania listy obecności i sprawozdania
 
Wzór tematu wiadomości wysyłanej na adres staze_wbisia@prz.edu.pl:
 
[nazwa_kierunku_studiów]_[numer_umowy_trójstronnej]_[numer_albumu]_[nazwisko_stażysty]_[imię_stażysty]_[miesiąc_którego_dotyczą_dokumenty]
 
Przykładowo:
Architektura_1_123456_Kowalski_Jan_lipiec
 
Wzór nazwy pliku z zeskanowaną listą obecności:
 
[numer_umowy_trójstronnej]_[numer_albumu]_[nazwisko_stażysty]_[imię_stażysty]_[miesiąc_którego_dotyczy_dokument]_lista_obecności
 
Przykładowo:
1_123456_Kowalski_Jan_lipiec_lista_obecności
 
Wzór nazwy pliku z zeskanowanym sprawozdaniem:
 
[numer_umowy_trójstronnej]_[numer_albumu]_[nazwisko_stażysty]_[imię_stażysty]_[miesiąc_którego_dotyczy_dokument]_sprawozdanie
 
Przykładowo:
1_123456_Kowalski_Jan_lipiec_sprawozdanie
 
Wskazówki dotyczące poprawnego wypełnienia listy obecności:
 • lista obecności to dokument podobny do harmonogramu - należy ją wypełnić w stosunku 1:1 do deklarowanego przed rozpoczęciem stażu harmonogramu,
 • w przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy listą obecności a harmonogramem konieczne będzie ponowne dostarczenie harmonogramu z naniesionymi zmianami,
 • data przy podpisie opiekuna stażu nie może być wcześniejsza niż data ostatniego dnia w którym stażysta realizował staż w danym miesiącu.
 
Wskazówki dotyczące poprawnego wypełnienia sprawozdania:
 • proszę nie zapominać o wpisaniu w sprawozdaniu za miesiąc lipiec przejścia szkolenia BHP,
 • sprawozdanie to dokument podobny do programu stażu - "szczegółowy zakres zadań wykonywanych przez Stażystę w raportowanym okresie" w sprawozdaniu musi nawiązywać do punktów przedstawionych w programie stażu,
 • liczba godzin w raportowanym miesiącu musi być równa liczbie godzin przedstawionych w harmonogramie stażu i na liście obecności,
 • data przy podpisie stażysty/stażystki oraz opiekuna stażu nie może być wcześniejsza niż data ostatniego dnia w którym stażysta/stażystka realizował/a staż w danym miesiącu,
 • nie ma obowiązku określania w sprawozdaniu miesięcznym liczby godzin i dat, w których były wykonywane poszczególne ujęte w sprawozdaniu czynności.
 • jeżeli jednak już ktoś zdecyduje się, aby przy każdej czynności wypisać liczbę godzin na nią przeznaczoną - w takim wypadku liczba podanych godzin nie może łącznie przekraczać liczby godzin podanych w programie stażu (dokumencie złożonym przed rozpoczęciem stażu).
 • przykładowo jeżeli w programie stażu było ujęte że na daną czynność przeznaczycie 100 godzin to w takim wypadku łącznie w 3 miesiącach nie może być na tą czynność przeznaczone mniej a tym bardziej więcej godzin. Mniej może być tylko w przypadku gdy dodano jakieś pojedyncze nowe czynności które nie były ujęte w programie, jednak zalecamy aby tego nie stosować, w ostateczności stosować w małej skali.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez aplikację MS Teams lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 30.06.2021

Bierność zawodowa w okresie odbywania stażu - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA
Przypominamy, że w okresie odbywania stażu (tj. 01.07.2021 r. - 30.09.2021 r.) nie mogą Państwo podejmować absolutnie żadnej, innej legalnej pracy zarobkowej (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa na pełny etat, umowa na część etatu) niż ta, która będzie się odbywać w ramach stażu.
 
Osoby, które złamią powyższy zapis regulaminu i umowy trójstronnej spotkają się z surowymi konsekwencjami włącznie z odebraniem stypendiów stażowych, dofinansowań, konieczności pokrycia kosztów badań lekarskich, odzieży ochronnej, ubezpieczenia itd.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 09.06.2021

Maksymalna refundacja dofinansowania kosztów zakwaterowania w zależności od ilości pokojów, wynajęcia pokoju/mieszkania, miejscowości wynajęcia mieszkania - WBIŚiA
Poniżej znajduje się informacja jakie maksymalne kwoty refundacji kosztów zakwaterowania miesięcznie mogą Państwo otrzymać:
 • przykładowo jeżeli ktoś wynajmie akademik w Rzeszowie to maksymalna kwota refundacji przy tego typu lokum wynosi 648,00 zł - oznacza to że jeżeli ktoś wynajmie akademik za przykładowo 400 zł/miesięcznie to takiej osobie zwracamy również 400 zł/miesięcznie. Jeżeli ktoś wynajmie akademik za równe 648,00 zł/miesięcznie to takiej osobie zwracamy 648,00 zł/miesięcznie. Jeżeli ktoś wynajmie akademik za 800 zł/miesięcznie to takiej osobie zwracamy 648,00 zł/miesięcznie, a różnicę a więc 152 zł/miesięcznie taka osoba musi pokryć z własnej kieszeni - zwrot jest zgodny z rachunkiem, ale nie więcej niż stawka z tabeli - 648 zł/miesięcznie (w przypadku mieszkania wynajętego w Rzeszowie)
 • przykładowo jeżeli ktoś wynajmie pokój w mieszkaniu 1 pokojowym w Rzeszowie to maksymalna kwota refundacji przy tego typu lokum wynosi 1153,31 zł/miesięcznie - kwota za kawalerkę wynosi maksymalnie 1153,31 zł/miesięcznie, ale jeżeli 2 osoby stażujące wynajmie tą samą kawalerkę np. za 1500 zł to każdy może otrzymać zwrot po 750 zł miesięcznie, o ile umowa będzie wskazywała na te dwie uprawnione osoby (będą stronami umowy)
 • przykładowo jeżeli ktoś wynajmie pokój w mieszkaniu 2 pokojowym w Rzeszowie to maksymalna kwota refundacji przy tego typu lokum wynosi 729,08 zł/miesięcznie - jeżeli jest wskazane że wynajmujecie pokój to kwota maksymalna wynosi 729,08 zł/miesięcznie
 • przykładowo jeżeli ktoś wynajmuje całe mieszkanie 2,3,4 lub więcej pokojowe w Rzeszowie to maksymalna kwota refundacji przy tego typu lokum wynosi 1153.51 zł/miesięcznie - jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie sam (nawet 2,3,4 pokojowe) to przyjęta będzie maksymalną stawka dla kawalerki jako zwrot, o ile cena najmu nie jest niższa niż 1153,51 zł to zwrot jest faktycznie poniesionej płatności. Jeżeli wynajmujących jest 2 osoby to każdy może dostać zwrot maksimum do wysokości 729,08 zł/miesięcznie (w przypadku mieszkania 2-pokojowego), chyba że cena wynajmu mieszkania jest niższa na osobę to refundacja następuje do wysokości faktycznie poniesionej kwoty. Jeżeli wynajmujących jest 3 osoby to każdy może dostać zwrot maksimum do wysokości 593 zł/miesięcznie (w przypadku mieszkania 3-pokojowego), chyba że cena wynajmu mieszkania jest niższa na osobę to refundacja następuje do wysokości faktycznie poniesionej kwoty. Jeżeli wynajmujących jest 4 osoby to każdy może dostać zwrot maksimum do wysokości 492,61 zł/miesięcznie (w przypadku mieszkania 4-pokojowego), chyba że cena wynajmu mieszkania jest niższa na osobę to refundacja następuje do wysokości faktycznie poniesionej kwoty.
 • przykładowo jeżeli ktoś wynajmie pokój w mieszkaniu 3 pokojowym w Rzeszowie to maksymalna kwota refundacji przy tego typu lokum wynosi 593,00 zł/miesięcznie - jeżeli jest wskazane, że wynajmujecie pokój to zwracamy do wysokości maksymalnej stawki za pokój, chyba że cena za pokój będzie niższa np. 500 zł/miesięcznie to wtedy refundujemy wydatek faktycznie poniesiony,
 • przykładowo jeżeli ktoś wynajmie pokój w mieszkaniu 4 pokojowym w Rzeszowie to maksymalna kwota refundacji przy tego typu lokum wynosi 492,61 zł/miesięcznie - o ile rachunek za ten pokój nie będzie niższy to refundacja nastąpi do wysokości faktycznie poniesionego kosztu.
 
Przypominam rozpiska dotycząca maksymalnej refundacji kosztów zakwaterowania w zależności od miasta/województwa w jakim wynajmujecie mieszkanie oraz w zależności od rodzaju lokum: ->https://wbisia.prz.edu.pl/.../rozwznanie_cen_wynajmu...
 
Tym samym po przekazaniu powyższej wiadomości mogą Państwo przystąpić do podpisywania umów o najem mieszkania.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 08.06.2021

Terminy na złożenie podpisanych umów trójstronnych, wypełnionych programów i harmonogramów stażu oraz orzeczeń lekarskich - rezerwacja terminów
Informuję, że dni 18.06.2021 r. (piątek) - 28.06.2021 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00 - 20:00 będą okresem na złożenie podpisanych umów trójstronnych, wypełnionych programów i harmonogramów stażu oraz orzeczeń lekarskich.
 
Dokumenty będą przyjmowane wyjątkowo nie w sali P-135 jak to miało miejsce do tej pory, a w sali P-106 (sali Rady Wydziału).
 
Z uwagi na występującą sytuację z pandemią, aby zapobiec tłumom w budynku P analogicznie udostępniam plik, w którym każda osoba będzie mogła zarezerwować sobie termin, w którym złoży dokumenty. Proszę tych terminów przestrzegać - umożliwi to uniknąć powstawania tłumów i kolejek. Plik ma włączone śledzenie zmian, więc przestrzegam przed usuwaniem rezerwacji osób, które zrobiły to wcześniej.
 
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez aplikację MS Teams lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 07.06.2021

Rezerwacja terminu na złożenie i odebranie dokumentów stażowych - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA
Informuję, że dni 07.06.2021 r. (poniedziałek) - 17.06.2021 r. (czwartek) w godzinach 9:00 - 20:00 (z wyjątkiem 07.06.2021 r. oraz 09.06.2021 r., kiedy biuro projektu będzie otwarte krócej) będą okresem na złożenie i odebranie kompletu dokumentacji stażowej.
 
Dokumenty będą przyjmowane i wydawane wyjątkowo nie w sali P-135 jak to miało miejsce do tej pory, a w sali P-106 (sali Rady Wydziału).
 
Z uwagi na występującą sytuację z pandemią, aby zapobiec tłumom w budynku P udostępniam plik, w którym każda osoba będzie mogła zarezerwować sobie termin, w którym złoży dokumenty. Proszę tych terminów przestrzegać - umożliwi to uniknąć powstawania tłumów i kolejek. Plik ma włączone śledzenie zmian, więc przestrzegam przed usuwaniem rezerwacji osób, które zrobiły to wcześniej.
 
 
Zalecam, aby składając dokumenty zabrać ze sobą ich elektroniczne wersje np. na pendrive lub wysłać je sobie na skrzynkę elektroniczną - na wypadek gdyby w dokumentach coś było źle lub czegoś brakowało to uzupełnicie/poprawicie je podczas wizyty w budynku P i od razu złożycie ich poprawione wersje.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez aplikację MS Teams lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 06.06.2021

Dokumentacja stażowa do odebrania w okresie 07.06.2021 r. (czwartek) - 17.06.2021 r. (czwartek), wypełnienie programu stażu i harmonogramu stażu, badania lekarskie - WBIŚiA
Informujemy, że w w okresie 07.06.2021 r. (poniedziałek) - 17.06.2021 r. (czwartek) wszyscy studenci z listy zakwalifikowanych osób do odbycia staży studenckich na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, są zobowiązani do podpisania i odebrania w pokoju P-106 (sala Rady Wydziału) czterech identycznych egzemplarzy umów trójstronnych. Stażyści są zobowiązani do sprawdzenia poprawności swoich danych osobowych w umowach.
 
Po odbiorze umów stażyści są zobowiązani udać się z nimi do siedzib firm, w jakich będą odbywali staż, w celu zdobycia podpisu i pieczątki firmy. Firma sprawdza poprawność wprowadzonych danych na umowie i wpisuje na umowie dane opiekuna stażysty oraz wpisuje/dopisuje adres miejsca odbywania stażu jeżeli całość/część stażu będzie się odbywała w nadzorze budowlanym.
 
Jeden egzemplarz podpisanej przez trzy strony umowy trójstronnej pozostaje w firmie, natomiast trzy pozostałe egzemplarze stażysta zabiera ze sobą. Następnie stażysta jest zobowiązany do złożenia dwóch spośród trzech posiadanych egzemplarzy umowy trójstronnej (jeden egzemplarz pozostawia dla siebie) na uczelni (terminy i miejsce złożenia tych umów będzie jeszcze wyznaczone).
 
Umowy złożone po terminie nie będą przyjmowane i nie będą obowiązywać!!!
 
Informuję, że jednym z obowiązków jaki będzie musiał przed rozpoczęciem stażu spełnić każdy stażysta jest dostarczenie wypełnionego "Załącznika 7 - Programu stażu" oraz "Załącznika 8 - Harmonogramu stażu".
 
Wyżej wspomniane załączniki znajdują się na stronie power.prz.edu.pl pod linkami:
 
Zalecamy wypełnienie wyżej wspomnianych załączników w firmie już podczas wizyty związanej z podpisaniem umów trójstronnych.
 
Wskazówki dotyczące poprawnego uzupełnienia harmonogramu stażu na WBIŚiA na przykładzie ubiegłorocznej edycji projektu stażowego:
 
Proszę pamiętać, że cały staż obejmuje łącznie 390 godzin (ani godziny mniej, ani godziny więcej) przy czym w każdym z tygodni musi być minimum 20 przepracowanych godzin. Dotyczy to tygodnia m.in. tygodni 1.07.2021 r. - 7.07.2021 r., 5.07.2021 r. - 11.07.2021 r., 30.08.2021 r. - 04.09.2021 r., 27.09.2021 r. - 30.09.2021 r. Sugerujemy, aby w każdym miesiącu było równe 130 godzin, w ostateczności w danym miesiącu może być nie więcej niż 151 godzin - odstępstwa od tej reguły mogą spowodować płacenie "Funduszu Pracy" przez co realna stawka godzinowa netto będzie dla Was niższa. Jeżeli dana firma i jej BHP-owiec dopuszcza to jest możliwość maksymalnie 10-godzinowego dnia pracy oraz możliwa jest praca w soboty.
 
Najczęstszymi błędami popełnianymi wśród składanych dokumentów były:
 • brak wpisania danych w górnej części tabelki,
 • wpisanie samej nazwy wydziału lub samej nazwy kierunku,
 • wpisanie błędnego roku studiów (jesteście na studiach magisterskich, a nie jednolitych w związku z czym wpisujecie 1 rok ew. 1 rok studiów II stopnia),
 • błąd w nazwie firmy, brak lub błąd w adresie firmy,
 • brak wpisania imienia i nazwiska opiekuna stażu,
 • brak wpisania numeru umowy trójstronnej lub błędny lub niepełny wpisany numer umowy trójstronnej. Prawidłowy numer umowy trójstronnej znajduje się w górnej części pierwszej strony umowy trójstronnej (!nie mylić z numerem nazwy projektu!) i ma format numer_umowy/WBIŚiA/2021 np. 1/WBIŚiA/2021,
 • brak wpisania godzin w kolumnie godziny - godziny wpisujecie w formacie GG:MM-GG:MM np. 08:00-16:00,
 • brak wpisania danych w kolumnie planowana liczba godzin - jest to liczba godzin od godziny rozpoczęcia pracy do godziny zakończenia pracy np. w przypadku gdy w kolumnie GG:MM-GG:MM widnieje wpis 8:00-16:00 to planowaną liczbą godzin jest 8,
 • brak wpisania liczby w polu planowana liczba godzin - wpisujecie sumaryczną liczbę godzin w miesiącu czyli dodajecie liczbę godzin ze wszystkich dni miesiąca - częstym i kardynalnym błędem jest to że wpisana w poszczególnych polach planowana liczba godzin sumując się nie daje liczby prawidłowej liczby!!!,
 • brak wpisania daty wypełnienia przy podpisie stażysty/stażystki lub podpisie opiekuna lub w obu polach,
 • brak podpisu stażysty lub brak podpisu opiekana stażu lub brak pieczątki firmy lub opiekuna stażu,
 • proszę o wpisywanie w polu "nazwa firmy i adres miejsca stażu", w przypadku osób pracujących w nadzorze na budowach adresów tych budów, natomiast osoby pracujące w biurach o wpisywanie adresów biur.
 
Na jakie rzeczy w harmonogramie ponadto szczególnie zwracać uwagę w edycji staży 2021 r.?:
 • zalecam wypełniać harmonogram stażu elektronicznie - najlepiej po uprzednim jego przygotowaniu w jakimś skoroszycie (np. w Excelu lub Calcu), gdyż mamy doświadczenia z ubiegłych lat że 90% osób nie potrafi dodawać zsumować wszystkich godzin w miesiącu,
 • wg umowy trójstronnej w każdym tygodniu odbywania stażu musicie wypracować minimum 20 godzin - tyczy to się również tygodni takich jak 1.07.2021 r. - 7.07.2021 r., 5.07.2021 r. - 11.07.2021 r., 30.08.2021 r. - 04.09.2021 r., 27.09.2021 r. - 30.09.2021 r. - jeżeli Wasza firma pracuje w trybie 10-godzinnym (np. nadzór na budowie) to jest możliwe aby dwoma dniami w tygodniu wypełnić zapis regulaminu,
 • z uwagi na to, że w każdym tygodniu stażu musicie wyrobić minimum 20 godzin to nie możecie kumulować sobie wolnego na jakiś jeden/dwa tygodnie. Zabiegiem na maksymalnie wydłużenie okresu wolnego od pracy jest zaplanowanie sobie w jednym tygodniu stażu przykładowo w poniedziałek i wtorek a w drugim tygodniu w czwartek i piątek lub w piątek i sobotę (przy 10 godzinnym dniu pracy) lub w poniedziałek, wtorek i środę w pierwszym tygodniu i w środę, czwartek, piątek lub czwartek, piątek, sobotę w drugim tygodniu (przy krótszym dniu pracy).
 • przypominam łącznie przez 3 miesiące musicie wypracować równe 390 godzin i zalecamy, aby w każdym miesiącu było po 130 godzin (a maksymalnie 151 godzin, gdyż jeżeli będzie więcej to będzie płacony np. fundusz pracy przez co stawka godzinowa netto wyjdzie Wam delikatnie niższa).
 
Wskazówki dotyczące poprawnego uzupełnienia programu stażu na WBIŚiA
Program stażu wypełniacie w sposób analogiczny do harmonogramu stażu przy czym:
 • w polu "Okres realizacji stażu DD-MM-RRRR-DD-MM-RRRR)" wpisujecie 01-07-2021-30-09-2021,
 • w polu "Suma godzin" wpisujecie 390,
 • w zakresie wykonywanych czynności wpisujecie opis wykonywanych przez Was czynności podczas odbywania stażu,
 • w kolumnie po prawej stronie wpisujecie liczbę godzin jaka będzie przeznaczona na daną czynność.
 • pierwszym punktem programu stażu musi być punkt określony w szablonie dokumentu, a więc szkolenie BHP i musi być na nie przeznaczone obligatoryjnie minimum 8 godzin, co oznacza, że pozostałe czynności wprowadzone w program stażu muszą dawać łącznie równe 382 godzin (tak by całość wynosiła równe 390 godzin).
 • proszę o wpisywanie w polu "nazwa firmy i adres miejsca stażu", w przypadku osób pracujących w nadzorze na budowach adresów tych budów, natomiast osoby pracujące w biurach o wpisywanie adresów biur.
 
Sugerujemy, aby w harmonogramie stażu na miesiąc lipiec uwzględnić terminy zaliczeń/egzaminów/poprawek jakie macie odbyć w lipcu - prosimy nie planować stażu w godzinach a najlepiej i w dniach w jakich macie zaliczenia/egzaminy/poprawki.
 
Istotne jest aby harmonogram stażu w 100% pokrywał się z tym co będzie realizowane w rzeczywistości.
 
Informuję, że wymagamy od Was tylko jeden egzemplarz programu stażu oraz tylko jeden egzemplarz harmonogramu stażu, jednak zalecamy, aby przygotować po jednej dodatkowej kopii zarówno dla siebie jak i dla firmy - aby wiedzieć kiedy/w jakie dni i w jakich godzinach należało będzie uczęszczać na staż oraz jakie są Wasze obowiązki związane ze stażem.
 
Prosimy nie zszywać programu stażu i harmonogramu stażu ze sobą czy z umową trójstronną oraz nie zszywać poszczególnych miesięcy harmonogramu stażu ze sobą - wszystkie harmonogramy będą skanowane i wrzucane na stronie projektu, więc zszywanie wyżej wspomnianych dokumentów dodaje nam pracy.
 
Proszę, aby w przypadku gdy w trakcie wypełniania dokumentów nastąpi przeniesienie części programu stażu lub harmonogramu stażu na następne strony zmniejszyć czcionkę jaką wypełniacie te dokumenty tak, aby całe ich zawartości zmieściły się na jednej stronie (nie były przenoszone na drugą stronę).
 
Poza umowami trójstronnymi w okresie 07.06.2021 r. (poniedziałek) - 17.06.2021 r. (czwartek) będą wydawane Wam decyzje odnośnie kwalifikacji na staż oraz skierowania na badania lekarskie.
 
Przy odbiorze skierowania proszę o dokładne sprawdzenie swoich danych osobowych na skierowaniu tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL i adresu zamieszkania oraz o potwierdzenie odbioru skierowania z podpisem na drugim jego egzemplarzu.
 
Badania zostaną przeprowadzone przez CENTRUM MEDYCZNE MEDYK Sp. z o.o. Sp. k. w lokalizacji Rzeszów, ul. Rejtana 53.
 
Prosimy o zabranie ze sobą skierowania na badania lekarskie - jego brak będzie skutkował tym, że nie zostaniecie dopuszczeni do badań w CM Medyk.
 
Badania przeprowadzanie przez CM Medyk są bezpłatne - wszelkie koszty badań są pokrywane z funduszu projektu.
 
Każdy stażysta będzie miał wykonane badania podstawowe - badania do pracy w biurze przy komputerze powyżej 4h dziennie. Badania te obejmą badanie laboratoryjne (badanie krwi - w związku z tym prosimy o pojawienie się na badaniu na czczo!!!), badanie wzroku oraz wywiad z lekarzem medycyny pracy (orzecznikiem). Nie będzie wykonywane badanie moczu.
 
Dodatkowo osoby, których firmy zleciły dodatkowe badania lekarskie będą mieć przeprowadzane badania neurologiczne (dla osób pracujących na wysokości pow. 3 metrów) oraz badania słuchu (dla osób pracujących w hałasie o natężeniu 79 dB).
 
Każdy stażysta będzie miał obowiązek stawienia się na badanie w ściśle wyznaczonym przez CM Medyk terminie. W przypadku braku możliwości pojawienia się na badaniu CM Medyk wyznaczy drugi termin badania dla takiej osoby w odstępie nie większym niż 3 dni robocze w stosunku do pierwszego terminu badania.
 
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań lekarskich we własnym zakresie - koszt takiego badania nie będzie jednak pokrywany z funduszu projektu.
 
Po przeprowadzeniu badań lekarskich w CM Medyk otrzymacie dwa orzeczenie lekarskie - jeden jego egzemplarz należało będzie dostarczyć do firmy w której będziecie odbywać staż, natomiast drugi egzemplarz należało będzie dostarczyć do biura projektu. W przypadku gdyby ktoś chciał zachować jeden egzemplarz orzeczenia lekarskiego dla siebie to proszę to zgłosić w biurze projektu - zostanie wtedy wykonane ksero tego orzeczenia, które pozostanie w posiadaniu uczelni w dokumentacji stażowej, natomiast oryginał będzie można zachować dla siebie.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez aplikację MS Teams lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 05.06.2021

Numery kont bankowych w systemie USOS - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA
Informuję, że podane przez Państwa numery kont bankowych w systemie USOS, będą wykorzystywane do wykonywania przelewów dotyczących stypendiów stażowych oraz dofinansowań kosztów zakwaterowania/dojazdu.
 
Przypominam numer konta bankowego podany w USOS musi należeć do Państwa - nie może należeć do Państwa rodziców, rodzeństwa, żony, męża etc.
 
Pozostałe osoby proszę, aby sprawdziły numer swojego konta bankowego pod następującym linkiem: https://prz1-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mszarek_o365_prz_edu_pl/ETZ65m8mXnlJpxPWRNyYRVYBWRFcjYMf3M7-xMw3Wuoiiw
 
W przypadku stwierdzenia że numer konta bankowego jest nieaktualny/błędny - proszę o jego poprawienie w systemie USOS.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 04.06.2021

Dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu - informacje - WBIŚiA
Informujemy, że dokumentację związaną z dofinansowaniem kosztów dojazdu za miesiąc lipiec będzie można złożyć w biurze projektu od 7 czerwca br. do 7 sierpnia br. włącznie (jedynie osoby ubiegające się o dofinansowanie kosztów dojazdu własnym pojazdem muszą złożyć "Wniosek o zgodę na użycie samochodu własnego lub użyczonego" - Załącznik 13 strona 4 przed rozpoczęciem stażu).
 
Przypominam, że o dofinansowanie kosztów dojazdu mogą się ubiegać jedynie te osoby, które nie ubiegały się lub ubiegały się, ale nie otrzymały dofinansowania kosztów zakwaterowania.
 
Zwracamy uwagę na kilka zapisków Załącznik 13 - Wytyczne dotyczące rozliczania kosztów dojazdu na staż:
 
"6. Dofinansowanie kosztów dojazdu może nastąpić w przypadku:
- przejazdu zbiorowymi środkami transportu publicznego udokumentowanego biletami PKP, PKS, zbiorowej komunikacji prywatnej, komunikacji miejskiej. Refundacja na podstawie biletów okresowych.
- przejazdu własnym lub użyczonym samochodem (zwrot wydatków związanych z przejazdem prywatnym samochodem następuje do wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie). Ta forma dojazdu możliwa jest w sytuacji, kiedy system środków transportu na danym terenie nie umożliwia żądanego połączenia. Decyzję o możliwości rozliczenia w ramach projektu samochodu prywatnego podejmuje Wydziałowy Koordynator Projektu (WKP) na podstawie złożonego przez studenta wniosku uzasadniającego brak możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej.
7. Stażysta/tka chcąc ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu zbiorowymi środkami transportu publicznego winien złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu
- okresowe bilety zbiorowej komunikacji transportu publicznego np. PKP, PKS, komunikacji miejskiej wraz z dowodem zakupu (imienna faktura z wyszczególnieniem okresu objętego biletem). Zaleca się zakup biletów miesięcznych, okresowych, wakacyjnych z wszystkimi zniżkami przysługującymi stażyście, w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach WKP może dopuścić możliwość rozliczenia biletów pojedynczych których czas wykorzystania pokrywa się z okresem odbywania stażu.
8. W przypadku rozliczenia dojazdu własnym lub użyczonym samochodem zwrot kosztów dojazdu następuje do wysokości cen biletów okresowych komunikacji publicznej (na odcinku tej samej długości).
9. Stażysta/tka chcąc ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu własnym lub użyczonym samochodem winien złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o zgodę na użycie samochodu prywatnego wraz z uzasadnieniem – składany przed rozpoczęciem stażu do WKP
- wniosek o dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu samochodem własnym lub użyczonym - składa osoba która uzyskała wcześniej zgodę KP na użycie samochodu prywatnego, wniosek składany do 5 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, którego dokumenty dotyczą,
- w przypadku użyczenia samochodu niezbędne jest oświadczenie właściciela samochodu (zawierające datę użyczenia, imię i nazwisko Stażysty oraz imię i nazwisko właściciela samochodu) lub kserokopia umowy użyczenia.
12. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu odbywa się przelewem bankowym na podane przez Stażystę konto bankowe. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu.
13. W przypadku gdy kwota zwrotu kosztów dojazdu, wynikająca ze złożonych wniosków, przewyższa kwotę określoną we wniosku o dofinansowanie projektu, jaką Beneficjent może przeznaczyć na zwrot kosztów dojazdu dla uczestników, koszty dojazdu zwracane będą w niepełnej wysokości."
 
Podsumowując najważniejsze rzeczy:
 • stażyści otrzymujący dofinansowanie zakwaterowania nie mogą się ubiegać o dofinansowanie dojazdu,
 • maksymalna refundowana kwota to 45 zł brutto/miesięcznie na komunikację miejską i 110 zł brutto/miesięcznie na komunikację międzymiastową,
 • stażyści korzystający z komunikacji miejskiej lub międzymiastowej zakupują bilet okresowy na komunikację publiczną wraz z imienną fakturą z wyszczególnionym okresem objętego biletu,
 • dofinansowanie dojazdu za pomocą własnego pojazdu/samochodu jest możliwe jedynie wówczas, gdy na trasie miejsce zamieszkania - miejsce odbywania stażu nie ma fizycznej możliwości dojazdu komunikacją publiczną. W takim wypadku o przyznaniu dofinansowania decyduje indywidualnie w każdym przypadku Kierownik Projektu. Studentów dojeżdżających własnym pojazdem obowiązują zapiski punktów 8 i 9.
 • osoby ubiegające się o dofinansowanie dojazdu, które mają zamiar dojeżdżać na miejsce odbywania stażu własnym pojazdem - osoby takie podają cenniki ulgowych (studenckich) biletów miesięcznych na tej trasie,
 • natomiast osoby dojeżdżające na miejsce odbywania stażu komunikacją zbiorową (miejską i/lub międzymiastową) kupują bilety okresowe (miesięczne) wraz z imienną fakturą (z wyszczególnionym okresem objęcia biletem) i w biurze projektu przedstawiają Załącznik 13 strona 3 właśnie wraz z imienną fakturą.
 • osoby zainteresowane dofinansowaniem kosztów dojazdu, które na okoliczność i czas odbywania stażu będą dojeżdżać na miejsce pracy własnym pojazdem mogą ubiegać się o tę formę dofinansowania tylko w przypadku gdy występują przeszkody w dojeździe komunikacją publiczną (duża liczba "przesiadek" podczas podróży między miejscem zamieszkania a miejscem odbywania stażu, czy brak połączeń między tymi miejscami, czy brak kursów w okolicach godziny rozpoczęcia lub zakończenia pracy czy długi czas podróży).
 • osoby takie składają "Wnioskiem o zgodę na użycie samochodu własnego lub użyczonego" (Załącznik 13, strona 4). W treści takiego wniosku trzeba zaznaczyć czynniki uniemożliwiające dojazd komunikacją publiczną. Każdy z takich wniosków będzie rozpatrywany indywidualnie przez Kierownika Projektu i w każdym przypadku to Kierownik Projektu podejmie decyzję czy przyznać dofinansowanie. Poza dwoma wspomnianymi dokumentami trzeba zawrzeć oświadczenie właściciela samochodu o jego użyczeniu na czas i okoliczność stażu lub kserokopię użyczenia oraz cennik zawierający bilet okresowy ulgowy dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu na tej trasie,
 • przy przedstawieniu cennika na bilet okresowy (miesięczny) w przypadku pozytywnej decyzji kierownika projektu przyznajemy Państwu dotację w wysokości ceny biletu miesięcznego (maksymalnie 110 zł brutto miesięcznie - komunikacja międzymiastowa, maksymalnie 45 zł brutto miesięcznie - komunikacja miejska).
 • przy przedstawieniu cennika za bilet jednostkowy w przypadku pozytywnej decyzji kierownika projektu przyznajemy Państwu dotację w wysokości 2 (bilety w obie strony)* cena biletu jednorazowego * liczba dni w pracy (maksymalnie 110 zł brutto miesięcznie - komunikacja międzymiastowa, maksymalnie 45 zł brutto miesięcznie - komunikacja miejska).
Informacje w sprawie dofinansowania dojazdu z działu finansowego:
 • bilety miesięczne miejskie – nie określiliśmy w projekcie że bilet musi być trasowany więc jeżeli sieciówka mieści się w limicie to możemy refundować takie bilety,
 • bilety miesięczne nie muszą być najtańszym środkiem transportu, mają się mieścić w limicie, ale mają być na taki transport który jest najbardziej dogodny i efektywny dla studenta, jeżeli PKP ma lepsze połączenie niż PKS to wybiera to bardziej mu odpowiadające, na danej trasie może jeździć też prywatny bus z biletami miesięcznymi najtańszymi ale w niezbyt korzystnych godzinach i nie musi go student wybierać.
 • wg standardów kosztów przypominam że użycie własnego samochodu przez studentów powinno być dopuszczone przez KP w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli dojazd na staż systemem środków transportu na danym terenie jest utrudniony (np. brak połączeń lub niedogodne godziny co zmusza studenta do dużo wcześniejszych wyjazdów, kilka uciążliwych przesiadek itp.).
 • o użyciu samochodu nie ma mowy w przypadku studentów z Rzeszowa którzy stażują na terenie Rzeszowa celem zastąpienia komunikacji miejskiej, z uwagi na dość sprawny system komunikacji. Samochody rozważamy tylko w komunikacji międzymiastowej.
 • osoby, które na czas i okoliczność odbywania stażu wynajmują mieszkanie w miejscowości odbywania stażu mogą się ubiegać o dofinansowanie dojazdu jedynie komunikacją miejską, ponieważ ich komunikacja międzymiastowa między miejscowością zamieszkania a miejscowością odbywania pracy nie odbywa się codziennie (w związku z tym nie jest tutaj zasadny bilet miesięczny),
 • jeżeli chodzi o koszt dojazdu w Załączniku 5 strona 5 - należy podać koszt biletu miesięcznego ulgowego na tej trasie. Jeżeli żaden przewoźnik na tej trasie nie ma biletów miesięcznych ulgowych to podajecie Państwo cenę biletu miesięcznego zwykłego. Jeżeli żaden przewoźnik na tej trasie nie ma biletów miesięcznych to podajecie cenę biletu jednorazowego ulgowego * 2 * liczba dni w miesiącu w których jesteście na stażu. Jeżeli żaden przewoźnik na tej trasie nie ma biletów jednorazowych ulgowych to podajecie Państwo cenę biletu jednorazowego zwykłego * 2 * liczba dni w miesiącu w których jesteście Państwo na stażu. Jeżeli żaden przewoźnik nie kursuje na trasie miejsce zamieszkania - miejsce odbywania stażu to podajecie Państwo cenę biletu miesięcznego ulgowego na trasie najbliższej Państwa miejscu zamieszkania itd.,
 • informujemy, że na wniosku o dofinansowanie dojazdu własnym pojazdem (Załącznik 13 strona 5) podajecie Państwo własny numer konta bankowego, nawet jeżeli samochód z którego korzystacie nie jest Wasz, a jest użyczony.
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez aplikację MS Teams lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 03.06.2021

Szczegółowe informacje w sprawie badań lekarskich - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA - nabór 2020/21
Informujemy że 2.06.2021-3.06.2021 zostaną do Państwa wysłane skany skierowań na badania lekarskie.
 
Informujemy, że wszystkie Państwa dane osobowe, których użyliśmy w skierowaniach na badania lekarskie zaczerpnęliśmy z bazy danych, która się utworzyła po wypełnieniu przez Was formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie w marcu.
 
Proszę w związku z tym o sprawdzenie poprawności danych osobowych w skierowaniu takich jak imię/imiona, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, określenie stanowiska pracy, typ badań.
 
W przypadku gdybyście Państwo wychwycili jakikolwiek błąd to proszę o jego zgłoszenie mailowe na adres: m.szarek@prz.edu.pl lub staze_wbisia@prz.edu.pl - pozwoli to nam ponownie przygotować poprawione skierowanie na badania lekarskie.
 
Na początek należało będzie samodzielnie zarejestrować się na wizytę poprzez przesłanie skanu (lub zdjęcia) skierowania na adres: medycynapracy@medyk.rzeszow.pl - KONIECZNIE w tytule wiadomości wpisując STUDENT-STAŻ i co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przyjściem.
 
PROSIMY NIE WYSYŁAĆ SKANU FORMULARZA WCZEŚNIEJ NIŻ DZIEŃ PRZED WIZYTĄ W BIURZE PROJEKTU W CELU ODEBRANIA SKIEROWANIA, GDYŻ W CM MEDYK NALEŻAŁO BĘDZIE PRZEDSTAWIĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA - JEGO BRAK BĘDZIE SKUTKOWAŁ TYM, ŻE NIE ZOSTANIECIE DOPUSZCZENI DO BADAŃ.
 
Medyk prosi również, aby w wiadomości sugerować na jaki termin mają przygotować rejestrację. W ten sposób problem niestawiania się na wizytę lub kolejek zostanie zminimalizowany.
 
Potwierdzeniem rejestracji będzie wiadomość mailowa z ustalonym terminem, godziną i instrukcją dalszego postępowania.
 
Badania zostaną przeprowadzone przez CENTRUM MEDYCZNE MEDYK Sp. z o.o. Sp. k. w lokalizacji Rzeszów, ul. Rejtana 53.
 
Badania przeprowadzanie przez CM Medyk są bezpłatne - wszelkie koszty badań są pokrywane z funduszu projektu.
 
Każdy stażysta będzie miał wykonane badania podstawowe - badania do pracy w biurze przy komputerze powyżej 4h dziennie. Badania te obejmą badanie laboratoryjne (badanie krwi - w związku z tym prosimy o pojawienie się na badaniu na czczo!!!), badanie wzroku oraz wywiad z lekarzem medycyny pracy (orzecznikiem). Nie będzie wykonywane badanie moczu.
 
Dodatkowo osoby, których firmy zleciły dodatkowe badania lekarskie będą mieć przeprowadzane badania neurologiczne (dla osób pracujących na wysokości pow. 3 metrów) oraz badania słuchu (dla osób pracujących w hałasie o natężeniu 79 dB).
 
W sytuacji braku możliwości uczestniczenia w badaniu lekarskim (w terminie wskazanym w harmonogramie badań) przez studenta, Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć nowy termin badania lekarskiego, które odbędzie się w terminie nie późniejszym niż trzy dni robocze od pierwotnego terminu badania wyznaczonego przez Wykonawcę w harmonogramie badań lekarskich.
 
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań lekarskich we własnym zakresie - koszt takiego badania nie będzie jednak pokrywany z funduszu projektu.
 
Po przeprowadzeniu badań lekarskich w CM Medyk otrzymacie dwa orzeczenie lekarskie - jeden jego egzemplarz należało będzie dostarczyć do firmy w której będziecie odbywać staż, natomiast drugi egzemplarz należało będzie dostarczyć do biura projektu. W przypadku gdyby ktoś chciał zachować jeden egzemplarz orzeczenia lekarskiego dla siebie to proszę to zgłosić w biurze projektu - zostanie wtedy wykonane ksero tego orzeczenia, które pozostanie w posiadaniu uczelni w dokumentacji stażowej, natomiast oryginał będzie można zachować dla siebie.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 02.06.2021

Informacja w sprawie terminów oraz sposobu złożenia oraz odbioru dokumentacji stażowej - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA - nabór 2020/21
Informujemy, że dalsza część miesiąca będzie związana z odbiorem/dostarczeniem do biura projektu stażowego (pokoju P-106 (Sala Rada Wydziału)/P-135) dokumentacji stażowej i będzie się składała z dwóch etapów:
a) 6.06.2021 r. (niedziela) - 17.06.2021 r. (czwartek):
 • odbiór z biura projektu umów trójstronnych, skierowań na badania lekarskie, decyzji odnośnie kwalifikacji na staż,
 • złożenie w biurze projektu: "Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny kandydata do projektu", "Załącznik 2 - Wzór formularza danych osobowych uczestnika projektu", "Załącznik 3 - Wzór oświadczenia uczestnika projektu", "Załącznik 4 - Oświadczenie o braku powiązań", "Załącznik 5 - Formularz dotyczący bilansu kompetencji", "Załącznik 21 - Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych", "Załącznik 22 - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej" lub "Załącznik 23 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych", "Załącznik 24 - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń",
 • ewentualne złożenie formularzy rekrutacyjnych do dofinansowania kosztów zakwaterowania, umowy o najem mieszkania wraz z załącznikiem o przetwarzaniu danych
b) 18.06.2021 r. (piątek) - 28.06.2021 r. (poniedziałek):
 • złożenie w biurze projektu 2 egzemplarzy umowy trójstronnej, harmonogramu stażu, programu stażu, orzeczenia lekarskiego,
 • ewentualne złożenie formularzy rekrutacyjnych do dofinansowania kosztów zakwaterowania, umowy o najem mieszkania wraz z załącznikiem o przetwarzaniu danych,
 • ewentualne złożenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem kosztów dojazdu,
 • odbiór odzieży ochronnej.
 
Jak widzicie Państwo dokumentów do złożenia/odbioru będzie bardzo dużo, tym samym wizyta jednej osoby w biurze projektu będzie trwać około 20-30 minut, w związku z tym dziennie będzie przyjmowane około 20 osób.
 
Aby nie tworzyli Państwo kolejek i na darmo w nich nie czekali zostanie udostępniony skoroszyt, w którym będą się Państwo rejestrować na dany dzień i daną godzinę tak, aby mieli Państwo pewność, że w danym dniu, w okolicach danej godziny zostaną Państwo przyjęci i po to, aby nie musieli Państwo spędzić w kolejce dużej ilości czasu.
 
Szczegóły odnośnie tego jak należało będzie wypełnić poszczególne dokumenty zostaną przeze ze mnie przekazane jutro/pojutrze.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 01.06.2021

Informacja w sprawie dofinansowania kosztów zakwaterowania - projekt stażowy "Nowa Jakość - WBIŚiA - nabór 2020/21
Informujemy, że finalnie do dofinansowania kosztów zakwaterowania zgłosiło się 65 osoby (w tym 64 osoby zatwierdzone) w tym:
 • 12 osób na kierunku architektura (w tym 11 osób zatwierdzonych),
 • 31 osób na kierunku budownictwo,
 • 21 osób na kierunku inżynieria środowiska.
 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dofinansowanie kosztów zakwaterowania przyznamy na 100%:
 • 11 osobom na kierunku architektura,
 • 18 osobom na kierunku budownictwo,
 • 13 osobom na kierunku inżynieria środowiska.
 
Będziemy jednak prosić o złożenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem kosztów zakwaterowania wszystkie osoby, które złożyły formularze o dofinansowanie kosztów zakwaterowania.
 
Dysponujemy miesięczną kwotą przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zakwaterowania w wysokości 63 000 zł. Średnia kwota czynszu wynajmowanych przez Państwa mieszkań będzie determinować jakiej liczbie osób przyznamy dofinansowanie kosztów zakwaterowania.
 
Jak łatwo policzyć 63 000/64=984,37 zł/miesięcznie. Tym samym jeżeli cały rocznik będzie wynajmował mieszkania w średniej kwocie nie większej niż 984,37 zł/miesięcznie będzie to skutkowało tym że dofinansowanie w pełnej wysokości przyznamy każdej osobie, która się o to ubiega.
 
Informacyjnie w ubiegłym roku mieszkania były wynajmowane przez studentów w kwocie średnio 818 zł/miesięcznie, więc myślę że w tym roku również nie powinno być problemów.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 31.05.2021

Informacje w sprawie badań lekarskich - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA - nabór 2020/21
Informujemy, że właśnie został rozstrzygnięty przetarg i została podpisana umowa na przeprowadzenie badań lekarskich dla studentów PRz na potrzeby realizacji projektu stażowego.
 
Od niedzieli (6.06.2021 r.) zaczniemy Państwu wydawać umowy trójstronne jak również skierowania na badania lekarskie jak również będziemy zamawiać odzież ochronną dla osób, których firmy sobie tego życzyły.
 
Przeprowadzanie badań lekarskich osobiście tj. "na własną rękę" jest możliwe, jednak kosztów takich badań Państwu nie pokryjemy.
 
Badania zakupione przez PRz będą dla Państwa bezpłatne.
 
Każdej osobie prześlemy mailowo skan jej skierowania na badania.
 
Badania odbędą się w "Przychodni Medycyny Pracy CM MEDYK, al. Rejtana 53 Rzeszów".
 
Każdy student samodzielnie rejestruje się na badania poprzez przesłanie skanu (lub zdjęcia) skierowania na adres: medycynapracy@medyk.rzeszow.pl - KONIECZNIE w tytule wiadomości wpisując STUDENT-STAŻ i co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przyjściem.
 
Medyk prosi również, aby wysyłając skierowanie na badanie w wiadomości sugerować na jaki termin Medyk ma przygotować rejestrację. W ten sposób zostanie do zmniejszony do minimum problem kolejek oraz niestawiania się na wizytę.
 
Jeżeli istnieją osoby, które mają wciąż ważne badania lekarskie (bo przeprowadzali je przykładowo na potrzeby praktyk lub innej pracy) i badania te będą ważne minimum do końca września to osoby takie mogą się skontaktować z firmami w jakich będą odbywać staż z pytaniem czy te badania będą dla firmy ważne i wystarczające. Jeżeli tak to nie będzie konieczności ich ponownego przejścia - wystarczy że takie osoby prześlą na adres m.szarek@prz.edu.pl lub staże_wbisia@prz.edu.pl skan orzeczenia lekarskiego dot. tych badań (zalecam przesyłać tego typu pliki po ich uprzednim zabezpieczeniu np. hasłem z uwagi na dane osobowe, które się tam znajdują np. na orzeczeniu lekarskim). Jeżeli natomiast firma takich badań nie uzna to odbędziecie je wraz z innymi stażystami.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez aplikację MS Teams lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 30.05.2021

Dofinansowanie kosztów zakwaterowania - aktualna sytuacja - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA - nabór 2020/21
Poniżej publikujemy listę osób, która do tej pory aplikowała do dofinansowania kosztów zakwaterowania:
 
Powyższe listy będą na bieżąco aktualizowane. Jeżeli ktoś przesłał wymagany załącznik, a brakuje go na powyższej liście to proszę się upomnieć/przypomnieć.
 
Przypominam, że aplikować do dofinansowania kosztów zakwaterowania można jeszcze do dnia 31.05.2021 r. (poniedziałek) włącznie poprzez przesłanie na m.szarek@prz.edu.pl lub staze_wbisia@prz.edu.pl wypełnionego następującego załącznika:
Formularz aplikacyjny do dofinansowania kosztów zakwaterowania: https://wbisia.prz.edu.pl/.../formularz_aplikacyjny...
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 29.05.2021

Nr rachunku bankowego w systemie USOS - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA - nabór 2020/21
Prosimy wszystkich, a w szczególności osoby, które podczas całego toku studiów nie pobierały żadnych stypendiów o sprawdzenie swojego numeru konta bankowego w systemie USOS.
 
Numer ten będzie pobierany z USOS'a podczas procesu wypłat stypendiów stażowych oraz ewentualnych dofinansowań.
 
Przypominam, że wskazany numer rachunku bankowego musi należeć do stażysty.
 
Kto nie ma jeszcze konta bankowego - proszę o jego założenie.
 
Kto ma konto bankowe proszę o upewnienie się, czy konto podane w systemie USOS jest prawidłowe (numer konta w USOSie można sprawdzić poprzez zalogowanie się w systemie USOS. Następnie w menu u góry strony należy kliknąć opcję "DLA STUDENTÓW". Następnie w menu po lewej stronie okna należy kliknąć przycisk "stypendia">"konto bankowe studenta". Upewnić się, czy numer konta jest prawidłowy, jeżeli nie -> dodać/poprawić numer konta w USOSie i zapisać).
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez aplikację MS Teams lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 27.05.2021

Ubezpieczenie NNW w okresie odbywania staży - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBIŚiA - nabór 2020/21
Informujemy, gdyż są już pytania z Państwa strony i ze strony firm - jeżeli chodzi o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to stażystów ubezpieczać będzie uczelnia oraz to ona będzie ponosić koszty tego ubezpieczenia w związku z tym nie ma obowiązku aby stażyści się ubezpieczali indywidualnie lub aby to firma ich ubezpieczała.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez aplikację MS Teams lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 26.05.2021

Refundacja kosztów zakwaterowania poniesionych na czas i okoliczność odbywania stażu studenckiego na WBIŚiA - nabór 2020/2021
Informujemy, że w dniach 24.05.2021 r. (poniedziałek) - 31.05.2021 r. (poniedziałek) studenci z listy zakwalifikowanych osób do odbycia staży studenckich na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, którzy są zainteresowani otrzymaniem dofinansowania kosztów zakwaterowania poniesionych na czas i okoliczność odbywania staży studenckich, są zobowiązani do pobrania, wypełnienia, i przesłania na adres m.szarek@prz.edu.pl lub staze_wbisia@prz.edu.pl "Formularz aplikacyjny do dofinansowania kosztów zakwaterowania" (link: -> https://wbisia.prz.edu.pl/.../formularz_aplikacyjny...).
 
Wydrukowany i podpisany oryginał powyższego załącznika należało będzie złożyć na początku czerwca na uczelni w biurze projektu (pokój P-135).
 
Refundacja kosztów zakwaterowania przysługiwała będzie na pewno co najmniej 42 stażystom (11 z architektury, 18 z budownictwa, 13 z inżynierii środowiska).
 
Jest to jednak założenie, że każdy stażysta wynajmie mieszkanie za 1500 zł/miesięcznie, w związku z tym realnie szacujemy, że przyznamy to dofinansowanie ok. 60 osobom. O znalezieniu się na liście stażystów, którzy otrzymają refundację będzie decydować miejsce w rankingu studentów zgłoszonych do refundacji kosztów zakwaterowania (ranking ustalany na podstawie rankingu osób zakwalifikowanych do odbycia stażu na WBIŚiA (post z rankingami osób zakwalifikowanych na fb - 11 kwietnia 2021 rok (niedziela) godzina 20:26). Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zakwaterowania jest co najmniej 50 km odległość pomiędzy miejscem zameldowania, a miejscowością odbywania stażu (odległość między punktami centralnymi obu miejscowości).
 
Więcej szczegółów w sprawie wytycznych dotyczących rozliczenia kosztów zakwaterowania znajduje się w "Załączniku 12":
 
Formularz aplikacyjny do dofinansowania kosztów zakwaterowania (który należy wysłać w dniach 24.05.2021 r. - 31.05.2021 r.) znajduje się tutaj: -> https://wbisia.prz.edu.pl/.../formularz_aplikacyjny...
 
Rankingi odnośnie dofinansowania kosztów zakwaterowania opublikujemy 1.06.2021 r. (wtorek).
 
Przekazuję kilka informacji dotyczących dofinansowania zakwaterowania:
 • z uwagi na to, że mieszkanie musi być wynajmowane na czas i okoliczność odbywania staży, w umowie o najem mieszkania musi być określona data początkowa najmu 1.07.2021 r. Wcześniejsza data jest nieakceptowalna, gdyż oznacza ona, że mieszkanie zostało wynajęte w innym celu, niż odbywanie staży. Zaleca się, aby datę końcową najmu był 30.09.2021 r.,
 • na tym etapie i w chwili obecnej wymagamy od Was jedynie złożenia Formularz aplikacyjny do dofinansowania kosztów zakwaterowania. Pozostałe dokumenty takie jak umowa o wynajmie mieszkania czy dowód wpłaty będą wymagane do złożenia w późniejszym terminie (tylko przez osoby zakwalifikowane do dofinansowania mieszkania).
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 25.05.2021

Projekt stażowy - dalszy harmonogram działań - WBIŚiA
Informujemy, że zakończył się proces wyboru stanowisk stażowych w firmach. Przypisanie stanowisk stażowych znajduje się tutaj:
 
Harmonogram najbliższych działań związanych z realizacją projektu stażowego:
 • rekrutacja do dofinansowania kosztów zakwaterowania: -> od 24.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 14:00 do 31.05.2021 r. (poniedziałek) włącznie,
 • kontakt biura projektu stażowego z wybranymi firmami - 25.05.2021 r. (wtorek) - 2.06.2021 r. w celu potwierdzenia przyjęcia osób na staż, oraz uzgodnienia rodzaju badań lekarskich do przeprowadzenia oraz czy oraz jaką odzież ochronną zakupić dla stażystów,
 • kontakt ze studentami, których firmy poprosiły o zakup odzieży ochronnej - 27.05.2021 r. (czwartek), 29.05.2021 r. (sobota),
 • odpowiedź studentów zawierająca informację o rozmiarach odzieży jaką zakupić - 27.05.2021 r. (czwartek) - 30.05.2021 r. (niedziela),
 • wysłanie zapytania ofertowego ws. zamówienia na odzież ochronną - 31.05.2021 r. (poniedizałek),
 • przygotowywanie skierowań na badań lekarskie + umów trójstronnych przez biuro projektu - 25.05.2021 r. (piątek) - 06.06.2021 r. (sobota),
 • złożenie całości dokumentacji stażowej przez studentów + odbiór umów trójstronnych i skierowań na badania lekarskie z biura projektu - od 07.06.2021 r. (niedziela).
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 24.05.2021

Lista stanowisk stażowych oraz ich wybór - 17.05.2021 r. (poniedziałek) - 23.05.2021 r. (niedziela)
Publikuję ostateczną listę stanowisk stażowych oraz listy wybranych stanowisk stażowych, które będą na bieżąco aktualizowane wraz z napływaniem od Państwa maili w sprawie wyboru miejsc stażowych
 
 
Listy stanowisk stażowych:
 
 
Listy wybranych stanowisk stażowych:
 
 
Zwracam uwagę, że na listach stanowisk stażowych zostały podane dane kontaktowe do pracodawców, więc jeżeli jakaś firma nie podała dokładnej odpowiedzi na któreś z pól formularza, lub chcecie firmę o coś dopytać, to używając tych danych kontaktowych możecie się z tą firmą skontaktować.
 
 
Informuję, ponadto że rekrutując się do firm, które wymagają rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli taka rozmowa nie odbędzie się w bieżącym tygodniu, tylko odbędzie się później i przebiegnie nie pomyślnie to taka osoba będzie wybierać stanowisko stażowe tak jakby była na końcu rankingu.
 
 
Proces wyboru miejsc stażowych ma miejsce od chwili obecnej tj. 17.05.2020 r. (poniedziałek) godz. 7:40 i potrwa do końca 23 maja 2021 r. (niedziela) i odbędzie się w sposób elektroniczny (mailowy).
 
 
Uczestnictwo w procesie wyboru jest obowiązkowe dla wszystkich osób znajdujących się na listach zakwalifikowanych, które są równocześnie osobami nieposiadającymi zarezerwowanych miejsc u pracodawców.
 
 
Każda osoba wybierająca stanowisko jest zobowiązana do wysłania wiadomości elektronicznej na adres staze_wbisia@prz.edu.pl, w podanym wcześniej terminie, o tytule: Wybór stanowiska stażowego - [kierunek] - [numer albumu] - [nazwisko] [imię].
 
 
Przykład: Wybór stanowiska stażowego - architektura - 123456 - Kowalski Jan.
 
 
W treści maila każda z osób podaje swój indywidualny ranking stanowisk składający się z n+10 stanowisk (n jest pozycją w rankingu zakwalifikowanych do odbycia stażu, ranking zakwalifikowanych do odbycia stażu jest opublikowany na grupie fb w poście z dnia 11.04.2020 r., jak również rankingi te były rozsyłane mailowo tego samego dnia). Indywidualny ranking stanowisk wysłany/opublikowany przez studenta jest tworzony w kolejności począwszy od stanowiska najbardziej pożądanego. Pierwsze wskazane przez studenta w rankingu stanowisko, które nie zostanie zajęte przez żadną z osób poprzedzających go w rankingu, zostanie przypisane do tego studenta. W przypadku gdy dana firma posiada kilka stanowisk (np. 10), a dany stażysta chce trafić do tej firmy, to może on podać więcej niż jeden numer stanowiska tego pracodawcy w indywidualnym rankingu stanowisk. Kolejność nadesłania wiadomości przez stażystów nie ma wpływu na przypisanie miejsc.
 
 
Poniższy przykład indywidualnego rankingu stanowisk dla osoby zajmującej 3 pozycję w rankingu zakwalifikowanych do odbycia stażu. Osoba ta podaje indywidualny ranking stanowisk składający się z 3+10 = 13 pozycji.
 
 
Przykładowa treść wiadomości będącej indywidualnym rankingiem stanowisk dla osoby znajdującej się na 3 pozycji w rankingu zakwalifikowanych do odbycia stażu:
 
 
"Indywidualny ranking stanowisk: 15, 6, 12, 26, 43, 1, 41, 16. 45, 9, 20, 59, 3"
 
 
Powyższa osoba trafi do pierwszego wskazanego przez nią stanowiska, którego nie zajmie żadna z osób znajdujących się przed nią w rankingu zakwalifikowanych.
 
 
Po wysłaniu wiadomości elektronicznej z indywidualnym rankingiem stanowisk każda z osób otrzyma potwierdzenie odbioru tej wiadomości w formie wiadomości elektronicznej.
 
 
Po zakończeniu wyboru miejsc stażowych zostanie opublikowany globalny ranking umożliwiający weryfikację wszystkich przydzielonych miejsc stażowych każdy będzie miał możliwość sprawdzenia prawidłowości przydzielenia miejsca stażowego.
 
 
Osoby, które nie wyślą własnego indywidualnego rankingu stanowisk we wskazanym terminie będą wybierać stanowiska jako osoby znajdujące się na końcu listy zakwalifikowanych.
 
 
Po zakończeniu procesu wyboru stanowisk w dniach 24.05. - 25.05. będziemy się kontaktować z wybranymi przez Was firmami czy nadal chcą brać udział w projekcie, a następnie ok. 26-27 maja opublikujemy listę przypisanych stanowisk stażowych.
 
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 17.05.2021

Refundacja kosztów zakwaterowania w kontekście wyboru miejsc stażowych
Kilka najważniejszych informacji w sprawie dofinansowania kosztów zakwaterowania:
 • o dofinansowanie kosztów zakwaterowania mogę się ubiegać jedynie te osoby, których odległość między środkami miejscowości stałego zamieszkania/zameldowania a miejscowością odbywania stażu wynosi minimum 50 km (według portalu https://odleglosci.info)
 • dofinansowanie kosztów zakwaterowania zostanie przyznane wg rankingów osób zakwalifikowanych do stażu z dnia 11 kwietnia 2021 r. - innymi słowy decydować będzie miejsce w rankingu osób zakwalifikowanych, a nie ilość km między miejscowością zamieszkania a miejscowością odbywania stażu,
 • przyznamy minimum 50 dofinansować kosztów zakwaterowania - aby było proporcjonalnie na każdym kierunku - 13 na kierunku architektura, 22 na kierunku budownictwo, 15 na kierunku inżynieria środowiska. Rzecz jasna osoby będące wysoko w rankingu osób zakwalifikowanych do odbywania stażu, a nie posiadające 50 km między miejscowością zamieszkania/zameldowania a miejscowością odbywania stażu nie będą się mogły ubiegać o dofinansowanie kosztów zakwaterowania, a ich miejsca zajmą osoby niżej sklasyfikowane w rankingach,
 • praktycznie przyznamy to dofinansowanie być może nawet każdej osobie, która się będzie o to ubiegać (może nawet ok. 80 osobom), w związku z tym zachęcamy do wzięcia udziału we wstępnej rekrutacji do dofinansowania kosztów zakwaterowania nie zależnie od miejsca w rankingu osób zakwalifikowanych do odbywania stażu,
 • wstępna rekrutacja do dofinansowania kosztów zakwaterowania będzie mieć miejsce w dniach 24-30 maja 2021 r. - szczegóły jaki dokument i w jaki sposób należało będzie złożyć zostaną podane pod koniec bieżącego tygodnia,
 • prosimy osoby ubiegające się o dofinansowanie kosztów zakwaterowania o wstrzymanie się z podpisywaniem umów o najem mieszkania minimum do końca maja - 31 maja opublikujemy, kto to dofinansowanie docelowo otrzyma, jakie dokumenty wtedy w tym celu należało będzie złożyć oraz jak skonstruować i co powinno się znaleźć w umowie o najem mieszkania,
 • Maksymalna kwota dofinansowania zakwaterowania w zależności od miejsca odbywania stażu/wynajęcia mieszkania oraz wielkości mieszkania znajduje się pod linkiem: https://wbisia.prz.edu.pl/.../rozwznanie_cen_wynajmu...
 • Powyższa rozpiska oznacza, że jeżeli ktoś wynajmie w Rzeszowie przykładowo całe mieszkanie 2 pokojowe to przysługiwać mu będzie dofinansowanie w wysokości do 1458,15 zł/miesięcznie, natomiast jeżeli wynajmie pokój w mieszkaniu 2 pokojowym to maksymalna kwota dofinansowania wynosi 729,08 zł/miesięcznie. Rzecz jasna, jeżeli ktoś to mieszkanie/pokój wynajmie taniej to refundacja będzie w wysokości kwoty wynajęcia mieszkania/pokoju, natomiast jeżeli wynajmie drożej - różnicę między ceną wynajęcia mieszkania a kwotą maksymalnej refundacji należało będzie pokryć z własnej kieszeni,
 • Maksymalna kwota refundacji to 1500 zł - jeżeli ktoś wynajmie przykładowo całe mieszkanie 3 pokojowe w Rzeszowie - to refundujemy do 1500 zł/miesięcznie, a nie 1778,99 zł/miesięcznie,
 • Refundujemy taką kwotę jaka będzie zawarta w umowie o najem mieszkania, po jej comiesięcznym potwierdzeniu dokonania (np. wydrukowanym potwierdzeniem przelewu),
 • Refundacja kosztu mediów za mieszkanie jest możliwa pod warunkiem jeżeli jest w stałej wysokości i ich koszt jest zapisany w umowie o najem w kwocie czynszu,
 • Podgląd, które miejsca w rankingu kwalifikowały w ubiegłym roku do dofinansowania kosztów zakwaterowania publikuję poniżej:
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 16.05.2021

Ostateczny termin na rejestrację firm do projektu oraz rezerwację miejsc dla studentów przez firmy, termin publikacji list stanowisk stażowych oraz wyboru stanowisk stażowych - nabór 2020/21 - WBIŚiA
Informujemy, że termin na zgłoszenie firm do projektu jak również rezerwacji miejsc dla studentów zostaje przedłużony do końca kwietnia (tj. 30 kwietnia 2021 r.) włącznie.
 
Informuję, że prawdopodobnie w sobotę/niedzielę 1 lub 2 maja 2021 r. zostaną opublikowane listy stanowisk stażowych do wyboru oraz podane zasady wyboru miejsc stażowych w firmach (wybór będzie się odbywał w sposób mailowy zgodnie z kolejnością w rankingu osób zakwalifikowanych do projektu).
 
Wybór miejsc stażowych będzie miał prawdopodobnie miejsce w dniach 3.05.2021 r. - 9.05.2021 r.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 23.04.2021

Decyzje odnośnie zakwalifikowania do projektu stażowego - nabór 2020/21 - WBIŚiA
Informujemy, że z adresu staze_wbisia@prz.edu.pl rozesłane zostały na skrzynki uczelniane i prywatne decyzje odnośnie zakwalifikowania się na staż.
 
Maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2021 r. włącznie proszę tego maila odebrać, następnie sprawdzić wszystkie dane zawarte w decyzji (zwroty "Pan/Pani", imię, nazwisko, numer albumu, kierunek studiów, stopień studiów, rok studiów, semestr studiów oraz wyniki rekrutacji (średnią ważoną, ocenę na dyplomie, ocenę z egzaminu inżynierskiego, dodatkowe osiągnięcia, łączną sumę punktów) a na końcu:
 • w przypadku jeżeli w decyzji wszystko jest ok potwierdzić elektronicznie odbiór decyzji (napisać maila zwrotnego i w treści zapisać zwrot "Potwierdzam odbiór decyzji data odebrania decyzji imię nazwisko numer albumu i kierunek studiów". Przykładowo "Potwierdzam odbiór decyzji 23.04.2021 r. Jan Kowalski 123456 architektura"),
 • w przypadku jeżeli jakiekolwiek dane zawarte w decyzji są błędne napisać maila zwrotnego i w treści określić co jest błędne.
Po wznowieniu zajęć na uczelni trzeba będzie się udać do biura projektu (pokój P-135), aby odebrać te decyzje osobiście.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt mailowy na adres: m.szarek@prz.edu.pl, lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 22.04.2021

Dofinansowanie kosztów zakwaterowania w kontekście miejsca odbywania stażu - WBIŚiA
Informuję i zarazem przypominam osobom, dla których bardzo istotną kwestią jest otrzymanie dofinansowania kosztów zakwaterowania, że niezbędnym warunkiem otrzymania tego typu wsparcia jest odległość minimum 50 km między miejscowością zamieszkania, a miejscowością odbywania stażu (między centralnymi punktami tych miejscowości wg portalu odleglosci.info).
 
Proszę, aby zainteresowane osoby tą informację uwzględniły w kontekście wyboru miejsca stażowego.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.
 
 

Mariusz Szarek - 19.04.2021

Zarezerwowane stanowiska stażowe - WBIŚiA
Poniżej publikuję linki do plików z zarezerwowanymi stanowiskami stażowymi na poszczególnych kierunkach studiów:
 
Powyższe pliki będą aktualizowane na bieżąco wraz z rejestracją kolejnych firm i/lub po wysłaniu maili związanych z rezerwacją miejsc przez firmy. Powyższe osoby mają zarezerwowane miejsca w firmach, tym samym nie będą one brać udziału w procesie wyboru miejsc stażowych na początku maja.
 
Prosiłbym osoby, które nie będą miały lub nie mają zarezerwowanych miejsc stażowych o zachowanie spokoju i nie panikowanie - możliwość rezerwacji miejsc w firmach będzie jeszcze istnieć przez 3 najbliższe tygodnie, a doświadczenie ubiegłych lat pokazuje, że na poszczególnych kierunkach miejsca w firmach rezerwowało maksymalnie po kilka osób.
 
Wszyscy inni/pozostali brali normalnie udział w procesie wyboru miejsc stażowych na początku maja (w kolejności wg rankingu osób zakwalifikowanych do stażu) i nikomu miejsca w firmie nie brakło i każdy był zadowolony ze swojego wyboru.
 
Poniżej dla przykładu finalne listy przypisanych stanowisk sprzed roku:
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 14.04.2021

Obowiązek wypełnienia początkowego bilansu kompetencji na stronie https://power.prz.edu.pl/nj/mps przez osoby zakwalifikowane do projektu - WBIŚiA
Z uwagi na zakończenie rekrutacji proszę o sukcesywne wypełnianie na stronie https://power.prz.edu.pl/nj/mps początkowego bilansu kompetencji.
 
Początkowy bilans kompetencji jest dostępny pod linkiem: https://power.prz.edu.pl/nj/mps-konto-bilans.
 
Przypominam, że bilans wypełniają TYLKO i WYŁĄCZNIE osoby zakwalifikowane, oraz że projekt jest skierowany dla osób o NISKICH lub CO NAJWYŻEJ ŚREDNICH kompetencjach.
 
Po wypełnieniu bilansu proszę o jego wygenerowanie w wersji PDF, a następnie pobranie, wydrukowanie, wpisanie miejscowości, daty i podpis.
 
Formularz ten należało będzie złożyć w biurze projektu (pokój P-135) przy okazji złożenia innych dokumentów stażowych.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 13.04.2021

Harmonogram dalszych działań związanych z realizacją projektu stażowego na WBIŚiA - nabór 2020/21
W związku z zakończeniem procesu rekrutacji do projektu stażowego na WBIŚiA - nabór 2020/21, przedstawiamy poniżej harmonogram dalszych działań związanych z realizacją projektu stażowego na WBIŚiA:
 • w najbliższym tygodniu (12.04. - 18.04.) - przygotowywanie baz danych osób zakwalifikowanych oraz osób będących na listach rezerwowych, przygotowanie oraz rozesłanie mailowe decyzji związanych z kwalifikacją do projektu stażowego,
 • najbliższe dwa tygodnie (12.04. - 25.04.) - ostatnie przypomnienie firmom o możliwości rekrutacji do projektu stażowego, oraz kontakt z tymi firmami, które nie spełniły wszystkich formalności w celu ich wyjaśnienia. Ostateczny okres na rejestrację firm,
 • najbliższe trzy tygodnie (12.04. - 2.05.) - ostateczny termin na rezerwacje miejsca w firmach (firma może Wam zarezerwować miejsce poprzez zapisanie Waszego imienia i nazwiska w "Uwagach dodatkowych" wypełniając formularz rekrutacyjny dla firm do projektu, bądź jeżeli jest już zarejestrowana poprzez wysłanie maila na adres m.szarek@prz.edu.pl i/lub magdas@prz.edu.pl i/lub staze_wbisia@prz.edu.pl, gdzie w treści maila będzie ujęte komu z imienia, nazwiska, numeru albumu i kierunku studiów miejsce jest rezerwowane - przyjmowane będą tylko i wyłącznie maile wysłane przez firmy, nie można takiego maila wysłać osobiście!) Jest to również ostateczny okres na Waszą ewentualną rezygnację z projektu stażowego, rezygnacja z projektu później bez bardzo ważnej przyczyny losowej/zdrowotnej nie będzie możliwa,
 • tydzień (26.04. - 2.05. ) - przygotowywanie i publikacja list stanowisk stażowych oraz zarezerwowanych miejsc w firmach,
 • tydzień (3.05. - 9.05.) - proces mailowego wyboru miejsc stażowych w firmach.
 
Wszelkie dokumenty stażowe w formie papierowej będą przyjmowane dopiero w momencie poluzowania/zniesienia obostrzeń, co podejrzewam będzie miało miejsce wraz z początkiem czerwca.
 
Kolejne punkty harmonogramu zostaną przedstawione w dalszym etapie realizacji projektu stażowego.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: 17 743 23 25 lub poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.

Mariusz Szarek - 12.04.2021

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych oraz rezerwowych do udziału w projekcie staży studenckich na WBIŚiA - nabór 2020/21
Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.05.00-00-Z209/17)" - nabór 2020/21:
 
Listy rezerwowe kandydatów do udziału w projekcie "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.05.00-00-Z209/17)" - nabór 2020/21:

Mariusz Szarek - 11.04.2021

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu stażowego w okresie 17.03.2021 r. (środa) - 26.03.2021 r. (piątek).
Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 8/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych od dnia 16 marca 2021 r. począwszy od dnia 17.03.2021 r. (środa) do 26.03.2021 r. (piątek) formularze rekrutacyjne dla kandydatów do projektu stażowego na WBIŚiA będą przyjmowane jedynie w sposób mailowy/zdalny.
 
Prosimy o wysłanie maili na adres staze_wbisia@prz.edu.pl o tytule maila i nazwie pliku z formularzem "Kierunek_studiów_nr_albumu_nazwisko_imię_formularz_rekrutacyjny"
przykład:
"Architektura_123456_Kowalski_Jan_formularz_rekrutacyjny".
 
Prosimy aby załącznik z formularzem rekrutacyjnym był zapisany w formie jednego 4-stronicowego pliku w formacie PDF (prosimy nie pomylić orientacji stron w wysyłanym pliku oraz ich kolejności).
 
Oczywiście jest możliwe wysłanie formularza rekrutacyjnego pocztą tradycyjną na adres "Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ul. Poznańska 2, 35-084 Rzeszów, budynek P, pokój P-135, inż. Mariusz Szarek" jednak nie ma to sensu - złożycie formularze rekrutacyjne w formie papierowej w biurze projektu (pokój P-135) później przy okazji składania pozostałych dokumentów związanych z realizacją projektu.

Mariusz Szarek - 16.03.2021

Dodatkowe informacje w sprawie formularzy rekrutacyjnych dot. projektu - WBIŚiA
Informujemy że w formularzu rekrutacyjnym:
 • każda dodatkowa forma aktywności musi być potwierdzona/udokumentowana np. pieczątką i podpisem prezesa koła naukowego w przypadku członkostwa w nim (uznajemy jedynie członkostwo, które wynosiło co najmniej jeden pełny semestr (osoby, które zapisały się do kół przykładowo dwa tygodnie temu - nie będą miały pozytywnie rozpatrywanej takiej aktywności)), udział w publikacji/konferencji jego pisemnym potwierdzeniem (liczą się wszystkie takie formy aktywności, które odbyliście w trakcie całego toku studiów pierwszego stopnia. Przykładowo publikacja z pierwszego semestru studiów inżynierskich również będzie przez nas respektowana.) itp.,
 • członkostwo w Samorządzie Studenckim będzie punktowane,
 • członkostwo w organizacjach typu "Studencki Zespół Pieśni i Tańca Połoniny" czy "Akademicki Związek Sportowy" również będzie punktowane,
 • funkcja "starosty roku" również będzie przez nas respektowana.
Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem jeżeli chodzi o członkostwo w kołach naukowych, Samorządzie Studenckim czy organizacjach studenckich to równoważne z pieczątką i podpisem opiekuna danej organizacji będzie dla nas mail od tej osoby potwierdzający Państwa działalność wysłany na adres m.szarek@prz.edu.pl.
 
Jeżeli nie jesteście Państwo pewni jakie dodatkowe formy aktywności są punktowane i nie wiecie w którym miejscu je zapisać to odsyłam do regulaminu staży (https://power.prz.edu.pl/nj/assets/pliki/mps/M3_Regulamin_programu_stazowego_2021.pdf -> strona 5 i 6).
 
W przypadku, gdy podacie Państwo formę aktywności, która nie będzie przez koordynatora i biuro projektu pozytywnie rozpatrzona to formularz taki nie będzie odrzucony - w związku z tym niczym nie ryzykujecie Państwo wpisując dodatkowe formy aktywności.
 
Na składanych w biurze projektu formularzach rekrutacyjnych prosimy w momencie złożenia zapisywać datę i godzinę złożenia dokumentu - w przypadku remisów będzie to kryterium rozstrzygające o miejscu w rankingu.
 
Zachęcamy do uczestnictwa wszystkie osoby - jest stosunkowo dużo miejsc stażowych w stosunku do osób zrekrutowanych na poszczególnych rocznikach.
 
Prosimy ponadto przedwcześnie nie rezygnować - w ubiegłym roku osoby, które podejrzewały że nie mają szans zakwalifikować się do staży w ostatniej chwili zrezygnowały i nie złożyły formularza w formie papierowej co było ich błędem, gdyż po opublikowaniu rankingów okazało się, że zakwalifikowałyby się.

Mariusz Szarek - 04.03.2021

Alternatywna metoda składania formularzy rekrutacyjnych do projektu stażowego - WBIŚiA
Informujemy, że alternatywną metodą na złożenie "Załącznika nr 1 Regulaminu: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" w biurze projektu (pokój P-135) będzie przesłanie jego skanu w formacie PDF na adres staze_wbisia@prz.edu.pl w pliku o nazwie i mailu o tytule:
 
kierunek_studiów_numer_albumu_nazwisko_imię_formularz_rekrutacyjny
przykładowo:
Architektura_123456_Kowalski_Jan_formularz rekrutacyjny.
 
Formularze będą przyjmowane, jeżeli zostaną wysłane w okresie 15.03.2021 r. (poniedziałek) - 26.03.2021 r. (piątek). Wyjątkiem są osoby o hipotetycznych miejscach remisowych - tutaj ewentualne skany będą przyjmowane tylko i wyłącznie w dniach i godzinach przyjmowania formularzy w wersji papierowej (w dniach 15.03.2021 r. (poniedziałek) - 26.03.2021 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 20:00).
 
Formularze przesyłane w formie skanu będą z automatu odrzucane bez możliwości ich poprawy czy złożenia w formie papierowej (tym samym osoby nie zostaną zrekrutowane do projektu) w przypadkach:
 • ich wysłania na błędny adres mailowy (np. m.szarek@prz.edu.pl) proszę pamiętać, że skany formularzy należy wysyłać na adres staze_wbisia@prz.edu.pl,
 • ich wysłania w innych niż wyznaczone terminach (wyznaczony termin to 15.03.2021 r. - 26.03.2021 r. (piątek), zawężony o dni od poniedziałku do piątku i godziny 10:00 - 20:00 dla osób o hipotetycznych miejscach remisowych),
 • błędnego tytułu wiadomości i/lub nazwy lub formatu przesyłanego pliku/załącznika,
 • jakiegokolwiek braku lub błędu w przesłanym formularzu (np. brak podpisu, brak daty, brak miejscowości, brak zaznaczonych odpowiedzi na pytania, błędne dane osobowe, błędne dane adresowe, błędna średnia, ocena na dyplomie lub ocena z egzaminu).
 
Taka forma dostarczenia formularza rekrutacyjnego będzie możliwa tylko i wyłącznie w przypadkach:
 • choroby/podejrzenia choroby/kwarantanny/izolacji osoby rekrutującej się na staż,
 • na kierunkach architektura i budownictwo znacznej (powyżej 20 km) odległości pomiędzy Uczelnią, a miejscem zamieszkania. Na kierunku inżynieria środowiska tego samego kryterium nie przyjmujemy, gdyż mają Państwa zajęcia stacjonarne na Uczelni w każdy poniedziałek.
 
Wysłanie formularza w formie skanu nie zwalnia Państwa z obowiązku jego późniejszego złożenia w biurze projektu (pokój P-135) w wersji papierowej, a pozbawia Państwa możliwości popełnienia błędu i jego poprawy, w związku z tym proszę używać tej formy dostarczenia formularza tylko w ostateczności.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt mailowy na adres m.szarek@prz.edu.pl, telefoniczny na numer: 17 743 23 25.

Mariusz Szarek - 03.03.2021

Sugerowane terminy złożenia "Załącznika nr 1 Regulaminu: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" w biurze projektu (pokój P-135)
Informujemy, że aby uniknąć kolejek do złożenia formularza rekrutacyjnego w biurze projektu (pokój P-135) wyznaczamy sugerowane terminy na złożenie formularza rekrutacyjnego w biurze projektu (pokój P-135):
 • 15.03.2021 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 - 20:00 - wszystkie (8) osoby o hipotetycznym remisie w rankingu osób zakwalifikowanych do stażu + osoby z kierunku inżynieria środowiska o nazwiskach rozpoczynających się od liter B - Mi,
 • 16.03.2021 r. (wtorek) w godzinach 10:00 - 20:00 - osoby z kierunku architektura o nazwiskach rozpoczynających się od liter A - K,
 • 17.03.2021 r. (środa) w godzinach 10:00 - 20:00 - osoby z kierunku architektura o nazwiskach rozpoczynających się od liter L - Wal,
 • 18.03.2021 r. (czwartek) w godzinach 10:00 - 20:00 - osoby z kierunku architektura o nazwiskach rozpoczynających się od liter War - Ż + osoby z kierunku budownictwo o nazwiskach rozpoczynających się od liter B - Domi,
 • 19.03.2021 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 20:00 - osoby z kierunku budownictwo o nazwiskach rozpoczynających się od liter Domk - Ko,
 • 22.03.2021 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 - 20:00 - osoby z kierunku inżynieria środowiska o nazwiskach rozpoczynających się od liter Mo - Z,
 • 23.03.2021 r. (wtorek) w godzinach 10:00 - 20:00 - osoby z kierunku budownictwo o nazwiskach rozpoczynających się od liter Kr - Ni,
 • 24.03.2021 r. (środa) w godzinach 10:00 - 20:00 - osoby z kierunku budownictwo o nazwiskach rozpoczynających się od liter No - Sza,
 • 25.03.2021 r. (czwartek) w godzinach 10:00 - 20:00 - osoby z kierunku budownictwo o nazwiskach rozpoczynających się od liter Szl - Ż
 • 26.03.2021 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 20:00 - wszystkie osoby, które w wyżej wymienionych terminach nie mogły złożyć formularza rekrutacyjnego.
 
Powyższe terminy to tylko i wyłącznie sugestie mające na celu możliwie jak największe skrócenie kolejek, więc prosimy się do nich zastosować. Rzecz jasna jeżeli przyniosą Państwo formularz w dowolnie innym terminie to go od Państwa przyjmiemy, jednak prosimy nie tego nie nadużywać i robić tylko w ostatecznej konieczności.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt mailowy na adres m.szarek@prz.edu.pl, telefoniczny na numer: 17 743 23 25.

Mariusz Szarek - 02.03.2021

Uwagi odnośnie formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie stażowym "Nowa Jakość" na WBIŚiA
Zwracamy Państwu uwagę na co zwrócić uwagę wypelniając formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie stażowym:
 • pole "Telefon" - prosimy nie wpisywać numeru międzynarodowego do Polski,
 • pole "Specjalność" - kierunki architektura i inżynieria środowiska zostawiają to pole puste, kierunek budownictwo wpisuje tutaj "Konstrukcje budowlane i inżynierskie" lub "Drogi i mosty",
 • pole "Forma studiów" - tutaj należy wybrać opcję "stacjonarne",
 • pola "Rok studiów", "Semestr studiów" - prawidłowymi odpowiedziami w tych dwóch polach są dwie cyfry 1. Odpowiedź 4 rok 8 semestr nie jest prawidłowa, gdyż nie jesteście Państwo na studiach jednolitych magisterskich,
 • pole "Poczta" - wpisujecie Państwo miejscowość przypisaną do Waszego kodu pocztowego,
 • pole "Miejscowość" - wpisujecie Państwo nazwę miejscowości w jakiej mieszkacie,
 • pole "Osoba bierna zawodowo" - pojęcie "Osoba bierna zawodowo" oznacza że w chwili rekrutacji do projektu Państwo nie pracujecie i nie jesteście na bezrobotnym,
 • pole "Doświadczenie" - za doświadczenie nie uznajemy obowiązkowych praktyk odbytych na studiach czy w szkole średniej. Przypominamy, że za brak doświadczenia zawodowego w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymujecie Państwo 5 pkt, natomiast za posiadanie doświadczenia zawodowego 0 pkt,
 • pole "Osoba niepełnosprawna" - za posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności otrzymujecie Państwo dodatkowe 3 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • pole "Średnia" - należy podać tutaj średnią ważoną z całego toku studiów I-stopnia. Można ją znaleźć w systemie USOS w zakładce "DLA STUDENTÓW"->"Dyplomy". Prosimy nie mylić "średniej ze studiów" z "ogólnym wynikiem studiów" (który na ogół jest wyższy gdyż obejmuje ocenę z obrony pracy dyplomowej inżynierskiej oraz ocenę z egzaminu z weryfikacji efektów uczenia się),
 • pola "Ocena na dyplomie", "Ocena z egzaminu" - oceny te również można znaleźć w systemie USOS w zakładce "DLA STUDENTÓW"->"Dyplomy".
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt mailowy na adres m.szarek@prz.edu.pl, telefoniczny na numer: 17 743 23 25.

Mariusz Szarek - 01.03.2021

Rejestracja na stronie projektu stażowego - WBIŚiA
Wszystkie osoby chcące wziąć udział w projekcie stażowym informuję, że mogą już się rejestrować na stronie projektu pod linkiem: https://power.prz.edu.pl/nj/mps-rejestracja.
 
Po zweryfikowaniu, że są Państwo studentami studiów stacjonarnych II-stopnia 1 roku 1 semestru na kierunkach architektura, budownictwo lub inżynieria środowiska Państwa założone konta zostaną aktywowane. Rejestracja w serwisie i aktywacja kont będzie trwać minimum do 14 marca 2021 r. (niedziela) włącznie.
 
Po aktywacji proszę się wstrzymać z wypełnianiem formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie - na najbliższym spotkaniu online zostaną Państwu przekazane wskazówki na co w szczególności zwrócić uwagę wypełniając te formularze.
 
Formularze w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej w formie ich skanu będą przyjmowane w okresie 15 marca 2021 r. (poniedziałek) - 26 marca 2021 r. (piątek) i nie będzie można tego zrobić ani wcześniej, ani później gdyż decydującym kryterium w przypadku miejsc remisowych w rankingu będzie data złożenia formularza rekrutacyjnego.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt mailowy na adres m.szarek@prz.edu.pl, telefoniczny na numer 17 743 23 25.

Mariusz Szarek - 28.02.2021

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych oraz rezerwowych do udziału w projekcie staży studenckich na WBIŚiA - nabór 2019/20
Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.05.00-00-Z209/17)" - nabór 2019/20:
 
Listy rezerwowe kandydatów do udziału w projekcie "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.05.00-00-Z209/17)" - nabór 2019/20:

Mariusz Szarek - 08.04.2020