loga UE
strona główna

Aktualności


Zestawienie pomocnicze - MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH

W poniższych plikach znajduje się zestawienie dokumentacji stażowych.
Proszę zapoznać się i dostarczyć brakujące oryginały. 
STAN NA 11.10.2021 R.

kierunki- MM-DU, MI-DI, ML-DI - mgr Małgorzata Misiak

Załącznik:

Dokumentacja_zestawienia_MM-DU_ML-DI_MI-DI_na_dzien_19.10.2021.xlsx

Natalia Balawender-Leś - 20.10.2021

Zestawienie pomocnicze - MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH

W poniższych plikach znajduje się zestawienie dokumentacji stażowych.
Proszę zapoznać się i dostarczyć brakujące oryginały. 
STAN NA 19.10.2021 R.

kierunki- ME-DU, MM-DI, MP-DI, MP-DU - mgr inż. Natalia Balawender-Leś

Załącznik:

Dokumentacja_zestawienia_ME_MP_MM_DI_19.10.2021.xlsx

Natalia Balawender-Leś - 20.10.2021

Zmiana biura dla kierunków - ML, MI, MM-DU

Uwaga: w związku ze zmianą obsługi administracyjnej projektu stażowego, dokumenty należy składać w pokoju podanym poniżej

 

Małgorzata Misiak pok. 127 L-28

godz. 8.30 - 13.30 poniedziełek - piątek, tel 17 865 1920

kierunki: Lotnictwo i kosmonautyka I stopień ML-DI Inżynieria materiałowa I stopień MI-DI Mechanika i budowa maszyn II stopień MM-DU

Ryszard Perłowski - 13.10.2021

Zestawienie pomocnicze - MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH

W poniższych plikach znajduje się zestawienie dokumentacji stażowych.
Proszę zapoznać się i dostarczyć brakujące oryginały. 
STAN NA 11.10.2021 R.

kierunki- ME-DU, MM-DI, MP-DI, MP-DU - mgr inż. Natalia Balawender-Leś

Załącznik:

Dokumentacja_zestawienia_ME_MP_MM_DI_11.10.2021.xlsx

Angelika Gorczyca - 11.10.2021

Zestawienie pomocnicze - MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH

W poniższych plikach znajduje się zestawienie dokumentacji stażowych.
Proszę zapoznać się i dostarczyć brakujące oryginały. 
STAN NA 11.10.2021 R.

kierunki- MM-DU, MI-DI, ML-DI - mgr inż. Angelika Gorczyca 

Załącznik:

Dokumentacja_zestawienia_MM_-DU__ML-DI__MI-DI_11.10.2021.xlsx

Angelika Gorczyca - 11.10.2021

Informacja dla opiekunów stażystów

Każdy opiekun stażysty jest zobowiązany do złożenia w biurze projektu "Karty wykonywanych czynności opiekuna stażu".

"Karta wykonywanych czynności opiekuna stażu" powinna nawiązywać do programów i harmonogramów stażu studentów - Proszę zwrócić uwagę na sumę godzin wykonanych przez opiekuna za dany miesiąc, aby zgadzała się z godzinami studentów.

Dokument ten można złożyć po każdym zakończonym miesiącu stażowym (do 30 dni od momentu zakończenia każdego miesiąca stażowego) lub po zakończeniu całości stażu (w terminie do 30 dni od momentu zakończenia całości stażu). Nie złożenie dokumentów w wymaganych terminach oznacza rezygnację z wynagrodzenia.

Ponadto każdy opiekun stażu może ubiegać się o wynagrodzenie opiekuna stażu poprzez dołączenie do "karty wykonywanych czynności opiekuna stażu" noty obciążeniowej (dokument taki powinna wystawić księgowość/kadry przedsiębiorstwa) oraz "Załącznika 11 - Wniosku o pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu".

Istnieje możliwość złożenia trzech osobnych "Kart wykonywanych czynności opiekuna stażu" i trzech osobnych "Wniosków o pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu" - każdy egzemplarz za osobny miesiąc lub złożenia jednej "Karty wykonywanych czynności opiekuna stażu" i jednego "Wniosku o pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu" za okres całych 3 miesięcy stażowych.

W przypadku gdy opiekun zajmuje się więcej niż jednym stażystą, dla każdego stażysty trzeba przygotować i złożyć osobne dokumenty.

Refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu polega na tym, że najpierw przedsiębiorstwo wypłaca opiekunowi stażu z własnych środków wynagrodzenie/dodatek za opiekę nad stażystą, natomiast później środki te są przez uczelnię zwracane na konto przedsiębiorstwa.

Wysokość wynagrodzenia opiekuna stażu jest określona m.in. w umowie trójstronnej (strona 4, paragraf 3, podpunkt 2a) - 2k)).

Wszystkie dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną do biura projektu

Angelika Gorczyca
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Al. Powstańców Warszawy 8
Politechnika Rzeszowska, 35-959 Rzeszów

Każde przedsiębiorstwo/opiekun stażu może się również zrzec wynagrodzenia opiekuna stażu poprzez jednorazowe wypełnienie i złożenie w biurze projektu "Oświadczenia o rezygnacji z pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu" .
Jeżeli rezygnacja dotyczy wszystich opiekunów, możliwe jest również przesłanie jednego oświadczenia o rezygnacji (tutaj brak wzoru formularza)

Złożenie "Oświadczenia o rezygnacji z pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu" nie zwalnia jednak opiekuna stażu z obowiązku złożenia "Karty wykonywanych czynności opiekuna stażu".

Linki do wymaganych dokumentów:

Załącznik 10 - Karta wykonywanych czynności opiekuna stażu -> https://power.prz.edu.pl/nj/assets/pliki/mps/M3_zal_10_Karta_wykonywanych_czynnosci_opiekuna_stazu_2020.docx
Załącznik 11 - Wniosek o pokrycie wynagrodzenia kosztów opiekuna stażu -> https://power.prz.edu.pl/nj/assets/pliki/mps/M3_zal_11_Wniosek_o_pokrycie_wynagrodzenia_kosztow_opiekuna_stazu_2020.docx
Załącznik 20 - Wzór oświadczenia o rezygnacji z pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu -> https://power.prz.edu.pl/nj/assets/pliki/mps/M3_zal_20_Oswiadczenie_o_rezygnacji_z_pokrycia_kosztow_wynagrodzenia_opiekuna_stazu.doc

Ryszard Perłowski - 22.07.2021

Listy obecności i sprawozdania miesięczne - WBMiL

Każdy ze stażystów biorących udział w programie staży studenckich na WBMiL jest zobowiązany do systematycznego uzupełniania list obecności oraz na koniec każdego miesiąca sprawozdania z przebiegu stażu.

Każdy ze stażystów jest zobowiązany do wysłania w formie elektronicznej (skan/wyraźne zdjęcie), w ciągu pierwszych 5 dni kalendarzowych następnego miesiąca (przykładowo listę obecności i sprawozdanie za miesiąc lipiec należy wysłać do dnia 6 sierpnia 2021 r. włącznie) na adres staze_wbmil2021@prz.edu.pl skanów poprawnie uzupełnionej i podpisanej listy obecności i sprawozdania z przebiegu stażu (podpis stażysty i opiekuna - bez podpisów dokumenty nie zostaną przyjęte!).

Oryginały dokumentów (listy obecności i sprawozdania) należy na bieżąco wysłyłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu (najlepiej po każdym miesiącu), ostateczny termin dostarczenia oryginałów wszystkich dokumentów to 7 października 2021 r.

Angelika Gorczyca
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 8
Natalia Balawender-Leś
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 8


Wymagane do uzupełnienia dokumenty znajdują się tutaj:
Załącznik 14 - Wzór listy obecności
Załącznik 15 - Wzór sprawozdania z przebiegu stażu

Uwaga: proszę nie zmieniać wzoru dokumentów (usuwać nagłówka, stopki, modyfikować tabelę)
Dokumenty powinny być podpisane przez stażystę i opiekuna (bez podpisów będą odrzucane)


Stypendia za miesiąc lipiec i sierpień będą wypłacane w momencie dotarcia i poprawnego zweryfikowania list obecności i sprawozdań wszystkich stażystów na WBMiL (dokumenty wysłane w formie elektronicznej) - przykładowo stypendium za miesiąc lipiec będzie wypłacone w sierpniu w momencie odebrania i poprawnego zweryfikowania wszystkich mailowo wysłanych dokumentów za miesiąc lipiec. Wszelkie występujące błędy i zaniechania opóźnią wypłatę stypendium dla całości programu.

Stypendia za miesiąc wrzesień będą wypłacane w momencie dotarcia i poprawnego zweryfikowania ORYGINAŁÓW list obecności i sprawozdań miesięcznych ze wszystkich 3 miesięcy stażowych do biura projektu.

Szczegóły dotyczące poprawnego uzupełnienia i przesłania listy obecności i sprawozdania

Wzór tematu wiadomości wysyłanej na adres staze_wbmil2021@prz.edu.pl:

[nazwa kierunku studiów] [numer albumu] [nazwisko stażysty] [imię stażysty] [miesiąc którego dotyczą dokumenty]

Przykładowo:
Mechanika i budowa maszyn 123456 Kowalski Jan lipiec

Wzór nazwy pliku z zeskanowaną listą obecności:

[numer umowy trójstronnej (zamiast ukośnika myślnik)] [nazwisko stażysty] [imię stażysty] [miesiąc którego dotyczy dokument] lista obecności

Przykładowo:
123456-2021 Kowalski Jan lipiec lista obecności

Wzór nazwy pliku z zeskanowanym sprawozdaniem:

[numer umowy trójstronnej] [nazwisko stażysty] [imię stażysty] [miesiąc którego dotyczy dokument] sprawozdanie

Przykładowo:
123456-2021 Kowalski Jan lipiec sprawozdanie

Wskazówki dotyczące poprawnego wypełnienia listy obecności:
• lista obecności to dokument podobny do harmonogramu - należy ją wypełnić w stosunku 1:1 do ostatnio przesłanego/dostarczonego harmonogramu,
• w przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy listą obecności a harmonogramem konieczne będzie ponowne dostarczenie harmonogramu z naniesionymi zmianami,
• data przy podpisie opiekuna stażu nie może być wcześniejsza niż data ostatniego dnia w którym stażysta realizował staż w danym miesiącu.

Wskazówki dotyczące poprawnego wypełnienia sprawozdania:
• proszę nie zapominać o wpisaniu w sprawozdaniu za miesiąc lipiec przejścia szkolenia BHP,
• sprawozdanie to dokument podobny do programu stażu - "szczegółowy zakres zadań wykonywanych przez Stażystę w raportowanym okresie" w sprawozdaniu musi nawiązywać do punktów przedstawionych w programie stażu,
• w przypadku zadań
• liczba godzin w raportowanym miesiącu musi być równa liczbie godzin przedstawionych w harmonogramie stażu i na liście obecności,
• data przy podpisie stażysty/stażystki oraz opiekuna stażu nie może być wcześniejsza niż data ostatniego dnia w którym stażysta/stażystka realizował/a staż w danym miesiącu,
• nie ma obowiązku określania w sprawozdaniu miesięcznym liczby godzin i dat, w których były wykonywane poszczególne ujęte w sprawozdaniu czynności.
• jeżeli jednak już ktoś zdecyduje się, aby przy każdej czynności wypisać liczbę godzin na nią przeznaczoną - w takim wypadku liczba podanych godzin nie może łącznie przekraczać liczby godzin podanych w programie stażu (dokumencie złożonym przed rozpoczęciem stażu).
• przykładowo jeżeli w programie stażu było ujęte że na daną czynność przeznaczycie 100 godzin to w takim wypadku łącznie w 3 miesiącach nie może być na tą czynność przeznaczone mniej a tym bardziej więcej godzin. Mniej może być tylko w przypadku gdy dodano jakieś pojedyncze nowe czynności które nie były ujęte w programie, jednak zalecamy aby tego nie stosować, w ostateczności stosować w małej skali.

Ryszard Perłowski - 20.07.2021

Obowiązek poinformowania PRz w sprawie zmian w realizacji stażu – WBMiL

Informujemy, że istnieje obowiązek poinformowania PRz w sprawie następujących zmian powstałych w trakcie odbywania stażu:

 • zmiana opiekuna stażu ("Pracodawca winien niezwłocznie wyznaczyć, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, inną osobę na Opiekuna stażu, w przypadku, gdy osoba pierwotnie wyznaczona na Opiekuna stażu nie może w dalszym ciągu sprawować opieki merytorycznej nad Stażystą (np. urlop/zwolnienie chorobowe) i nadzoru nad organizacją i przebiegiem stażu i poinformowania o tym fakcie Wydziałowego Koordynatora Stażu pisemnie. Jeśli zmiana dotyczy okresu krótszego niż 1 miesiąc, mowa jest o zastępstwie (wystarczy przesłanie wiadomości mailowej o tymczasowej zmianie opiekuna stażu), w przypadku zmiany dłuższej niż 1 miesiąc, zmianę należy uregulować aneksem do niniejszej Umowy (przy wystąpieniu takiej sytuacji należy się zwrócić do biura projektu stażowego celem udostępnienia szablonu aneksu)",
 • zmiana harmonogramu stażu - zmiana nie może zaburzać warunku umowy trójstronnej o minimum 20-godzinnym każdym tygodniu odbywania stażu, jak również o 360 godzinach wypracowanych podczas całego stażu. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie - wtedy jeżeli zwolnienie lekarskie jest minimum 3-dniowe 20-godzinny tydzień pracy nie obowiązuje, a niezrealizowane godziny podczas zwolnienia (niezależnie od tego jak długie będzie zwolnienie) należy odpracować w dalszej części stażu, gdyż nie będzie Wam wypłacany zasiłek chorobowy, a stypendium stażowe otrzymacie w takiej wysokości, ile godzin wypracujecie) - jakiekolwiek zmiany w dniach i godzinach odbywania stażu należy udokumentować zaktualizowanym harmonogramem stażu,
 • zmiana adresu odbywania stażu, adresu siedziby firmy, adresu do korespondencji firmy, nazwy firmy, adresu zamieszkania stażysty, adresu do korespondencji stażysty - w takim wypadku należy złożyć zaświadczenie o wystąpieniu wyżej wymienionej zmiany.

Ryszard Perłowski - 20.07.2021

Pozostałe informacje:
 • stażyści otrzymujący dofinansowanie zakwaterowania nie mogą się ubiegać o dofinansowanie dojazdu,
 • o użyciu samochodu nie ma mowy w przypadku studentów odbywających staż w dużych miastach, którzy stażują na terenie danego miasta i mają cel zastąpienia komunikacji miejskiej. Z uwagi na dość sprawny system komunikacji miejskiej samochody rozważamy tylko w komunikacji międzymiastowej.
 • maksymalna refundowana kwota to 45 zł brutto/miesięcznie na komunikację miejską i 110 zł brutto/miesięcznie na komunikację międzymiastową,
 • stażyści korzystający z komunikacji miejskiej lub międzymiastowej zakupują bilet okresowy na komunikację publiczną wraz z imienną fakturą z wyszczególnionym okresem objętego biletu,
 • dofinansowanie dojazdu za pomocą własnego pojazdu/samochodu jest możliwe jedynie wówczas, gdy na trasie miejsce zamieszkania - miejsce odbywania stażu nie ma fizycznej możliwości dojazdu komunikacją publiczną. W takim wypadku o przyznaniu dofinansowania decyduje indywidualnie w każdym przypadku Kierownik Projektu.
 • osoby ubiegające się o dofinansowanie dojazdu, które mają zamiar dojeżdżać na miejsce odbywania stażu własnym pojazdem - osoby takie podają cenniki ulgowych (studenckich) biletów miesięcznych na tej trasie,
 • natomiast osoby dojeżdżające na miejsce odbywania stażu komunikacją zbiorową (miejską i/lub międzymiastową) kupują bilety okresowe (miesięczne) wraz z imienną fakturą (z wyszczególnionym okresem objęcia biletem) i w biurze projektu przedstawiają Załącznik 13 strona 3 właśnie wraz z imienną fakturą.

Informacje w sprawie dofinansowania dojazdu z działu finansowego:

 • bilety miesięczne miejskie – nie określiliśmy w projekcie że bilet musi być trasowany więc jeżeli sieciówka mieści się w limicie to możemy refundować takie bilety,
 • bilety miesięczne nie muszą być najtańszym środkiem transportu, mają się mieścić w limicie, ale mają być na taki transport który jest najbardziej dogodny i efektywny dla studenta, jeżeli PKP ma lepsze połączenie niż PKS to wybiera to bardziej mu odpowiadające, na danej trasie może jeździć też prywatny bus z biletami miesięcznymi najtańszymi ale w niezbyt korzystnych godzinach i nie musi go student wybierać.
 • osoby, które na czas i okoliczność odbywania stażu wynajmują mieszkanie w miejscowości odbywania stażu mogą się ubiegać o dofinansowanie dojazdu jedynie komunikacją miejską, ponieważ ich komunikacja międzymiastowa między miejscowością zamieszkania a miejscowością odbywania pracy nie odbywa się codziennie (w związku z tym nie jest tutaj zasadny bilet miesięczny).

Zapisy z wytycznych z rozliczania kosztów:

 1. Dofinansowanie kosztów dojazdu może nastąpić w przypadku:
 • przejazdu zbiorowymi środkami transportu publicznego udokumentowanego biletami PKP, PKS, zbiorowej komunikacji prywatnej, komunikacji miejskiej. Refundacja na podstawie biletów okresowych.
 • przejazdu własnym lub użyczonym samochodem (zwrot wydatków związanych z przejazdem prywatnym samochodem następuje do wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie). Ta forma dojazdu możliwa jest w sytuacji, kiedy system środków transportu na danym terenie nie umożliwia żądanego połączenia. Decyzję o możliwości rozliczenia w ramach projektu samochodu prywatnego podejmuje Wydziałowy Koordynator Projektu (WKP) na podstawie złożonego przez studenta wniosku uzasadniającego brak możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej.
 1. Stażysta/tka chcąc ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu zbiorowymi środkami transportu publicznego winien złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek o dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu
 • okresowe bilety zbiorowej komunikacji transportu publicznego np. PKP, PKS, komunikacji miejskiej wraz z dowodem zakupu (imienna faktura z wyszczególnieniem okresu objętego biletem). Zaleca się zakup biletów miesięcznych, okresowych, wakacyjnych z wszystkimi zniżkami przysługującymi stażyście, w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach WKP może dopuścić możliwość rozliczenia biletów pojedynczych których czas wykorzystania pokrywa się z okresem odbywania stażu.
 1. W przypadku rozliczenia dojazdu własnym lub użyczonym samochodem zwrot kosztów dojazdu następuje do wysokości cen biletów okresowych komunikacji publicznej (na odcinku tej samej długości).
 2. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu odbywa się przelewem bankowym na podane przez Stażystę konto bankowe. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu.
 3. W przypadku gdy kwota zwrotu kosztów dojazdu, wynikająca ze złożonych wniosków, przewyższa kwotę określoną we wniosku o dofinansowanie projektu, jaką Beneficjent może przeznaczyć na zwrot kosztów dojazdu dla uczestników, koszty dojazdu zwracane będą w niepełnej wysokości."

 

 

Informujemy, że podane przez Państwa numery kont bankowych w systemie USOS, będą wykorzystywane do wykonywania przelewów dotyczących stypendiów stażowych oraz dofinansowań kosztów zakwaterowania/dojazdu.

 

Przypominamy numer konta bankowego podany w USOS musi należeć do Państwa - nie może należeć do Państwa rodziców, rodzeństwa, żony, męża etc.

 

W przypadku stwierdzenia że numer konta bankowego jest nieaktualny/błędny - prosimy o jego poprawienie/zaktualizowanie w systemie USOS.

Ryszard Perłowski - 02.07.2021

Ważne informacje:

Oryginał wniosku o dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w terminie do 5 dni roboczych, po zakończeniu miesiąca którego  rozliczenie dotyczy, do Wydziałowego Biura Projektu „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o zwrot kosztów dojazdu. Koordynator Wydziałowy ma zgodnie z regulaminem 30 dni na rozpatrzenie wniosków.

W okresie sierpień-wrzesień 2021r. można przesyłać skany dokumentów na adres: mzab@prz.edu.pl 

Natomiast w ostatnim miesiącu stażu zobligowani jesteście Państwo do dostarczenia wszystkich oryginałów dokumentów do Pani Natalii Balawender-Leś oraz Angeliki Gorczycy.

Ryszard Perłowski - 02.07.2021

Lista osób, które otrzymały zgodę na użycie samochodu:
Nr albumu
157672
158115
157513
157847
157508
158024
157510
158100
157516
157327
147861
153883
160035
157862
161420
157563
154581
157879
157590
157346
157591
157596
160076
154566
157844
157606
157920
160248
160253
154035
159836
157938
157674
158101
159902
159903
158056
158094
160397
159851
158092
157362
158018

Ryszard Perłowski - 02.07.2021

Dofinansowanie kosztów zakwaterowania - aktualna sytuacja - projekt stażowy "Nowa Jakość" - WBMiL - nabór 2020/21

Informujemy, że o dofinasowanie kosztów zakwaterowania ubiegało się 93 osoby, lista rankingowa obejmuje 92 osoby. 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zakwaterowania jest co najmniej 50 km odległość pomiędzy miejscem zameldowania, a miejscowością odbywania stażu (odległość między punktami centralnymi obu miejscowości), dlatego jedna z osób została wykluczona na etapie deklaracji. W odniesieniu co do 4 osób z listy będą podjęte dodatkowe wyjaśnienia. Poinformuję te osoby o ostatecznej decyzji co do refundacji kosztów zakwaterowania. 

Zgodnie  z zapisami projektu dofinasowanie może otrzymać 89 osób (przy maksymalnym wydatkowaniu 1500zł/m-c). 

Zatem finalnie może zostać zwiększona liczba osób ubiegających się o dofinasowanie, jeśli zostaną wygenerowane oszczędności w przewidzianym budżecie na ten cel.  

Poniżej lista rankingowa osób ubiegających się o dofinasowanie kosztów zakwaterowania. 

Prosimy o złożenie formularzy rekrutacyjnych do dofinansowania kosztów zakwaterowania, umowy o najem mieszkania wraz z załącznikiem o przetwarzaniu danych wszystkie osoby ubiegające się o to dofinasowanie - termin do 05.07.2021r.

Ponadto ewentualne złożenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem kosztów dojazdu prosimy wypełnić zgodnie z załącznikiem, wykonać skan i przesłać najpóźniej do 23.06.2021r. na adres: mzab@prz.edu.pl 

 

Załącznik:

Lista_rankingowa_-__dofinansowanie_kosztow_zakwaterowania.pdf

Ryszard Perłowski - 15.06.2021

Listy z przydziałem do firm z korektami

korekty dotyczą wyłącznie tych stażystów, którzy to zgłaszali 

 

Mechanika i budowa maszyn DU

Mechanika i budowa maszyn DI

Zarządzanie i inżynieria produkcji DU

Zarządzanie i inżynieria produkcji DI

Lotnictwo i kosmonautyka DI

Inżynieria materiałowa DI

Mechatronika DU

 

Uwagi:

 1. Pracodawcy otrzymali listy przydziału wraz z waszymi danymi do kontaktu (e-mail, tel)
 2. Otrzymacie drogą mailową dane do kontaku do przydzielonej firmy
 3. Stażyści z rezerwacją mogą się zgłosić do biura po odbiór podpisanych umów trójstronnych (4 egzemplarze) od środy (26 maja)
 4. Stażyści przydzieleni z rankingu do firm, które nie wymagają rozmowy kwalifikacyjnej lub wcześcniejszego przesłania CV,  mogą się zgłosić do biura po odbiór podpisanych umów trójstronnych (4 egzemplarze) od środy (26 maja)
 5. Stażyści przydzieleni z rankingu do firm, które wymagają rozmowy kwalifikacyjnej proszeni są o skontaktowanie się z firmą (o ile firma wcześniej tego nie zrobi) w celu umówienia się na rozmowę. Po akceptacji przez firmę waszej kandydatury można zgłosić się po umowę
 6. Stażyści przydzieleni z rankingu do firm, które wymagają CV, proszeni sa o przesłanie swojego CV na konto staze_wbmil2021@prz.edu.pl. W tytule e-malia należy podać swoje nazwisko i imię oraz nazwę firmy. Uczelnia prześle CV do firmy.
 7. Załącznikiem do umowy jest program stażu, który należy przygotować wraz z wyznaczonym opiekunem stażu. Program stażu musi być zbieżny z efektami kształcenia dla kierunku (dostępne na stronie do pobrania). Program stażu będzie weryfikowany przez Uczelnię.
 8. W biurze projektu sa do odebrania decyzje, które zostały wysłane e-mailem.

Ryszard Perłowski - 23.05.2021

Rozeznanie cen najmu mieszkań

Szanowni Studenci,

osoby odbywające staż w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania są uprawnione do ubiegania się o refundację kosztów zakwaterowania w okresie odbywania stażu. W związku z tym osoby te są zobowiązane do sporządzenia umowy najmu mieszkania (umowa między wynajmującym a stażystą) według wytycznych i wskazówek znajdujących się i opisanych w załączniku 12 - Wytyczne dotyczące kosztów rozliczenia zakwaterowania.

Wysokość refundacji zależy od rodzaju wynajmowanego lokum i jego lokalizacji i nie może przekroczyć średniej ceny najmu takiego lokum.

Zwracam uwagę na to, że żadne płatności gotówkowe za najem nie będą honorowane. Jedynym dowodem poniesienia kosztu jest potwierdzenie dokonania przelewu na konto wynajmującego lub rachunek/faktura wystawiona przez wynajmującego.

Załącznik:

Rozeznanie_cen_wynajmu_mieszkan_2021.pdf

Ryszard Perłowski - 29.04.2021

Formularze rekrutacyjne

Szanowni Państwo,

do dnia 28.04.2021r (włącznie) przedłużony zostaje termin składania/przesyłania formularzy rekrutacyjnych zał1, zał2, zał3, zał5. Brak dokumentów skutkuje skreśleniem z listy rejestracyjnej.

Nadal są osoby, które zrejestrowały się, a nie złożyły dokumentów. 

 

Ryszard Perłowski - 24.04.2021

Przedłużenie rekrutacji

Szanowi Państwo

ze względu na to, że nie wszyscy zrekrutowani nie dostarczyli/przesłali wymaganych dokumentów informuję o przedłużeniu rekrutacji do 23 kwietnia 2021r.

Niedostarczenie dokumentów (zał 1, 2, 3, 5) skutkować będzie skreśleniem z listy rankingowej

Ryszard Perłowski - 17.04.2021

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu stażowego
Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 8/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych od dnia 16 marca 2021 r. możliwe jest przesłanie podpisanych skanów dokumentów w sposób mailowy/zdalny.
 
Prosimy o wysłanie maili na adres staze_wbmil2021@prz.edu.pl o tytule maila i nazwie pliku z formularzem "Kierunek_studiów_nr_albumu_nazwisko_imię_formularz_rekrutacyjny"
przykład:
"Mechatronika_123456_Kowalski_Jan_formularz_rekrutacyjny".
 
Prosimy aby załącznik z formularzem rekrutacyjnym był zapisany w formie jednego 4-stronicowego pliku w formacie PDF (prosimy nie pomylić orientacji stron w wysyłanym pliku oraz ich kolejności).
 
Oczywiście jest możliwe wysłanie formularza rekrutacyjnego pocztą tradycyjną

Ryszard Perłowski - 24.03.2021

Dokumenty stażowe

Szanowni Państwo,

proszę, aby osoby zarejestrowane, które jeszcze nie dostarczyły wymaganych dokumentów (zał 1, 2, 3, 5) złożyły je możliwie jak najszybciej w biurze projektu.

Istnieje również możliwość przesłania ich pocztą na adres biura: 

Angelika Gorczyca
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 8

lub
Natalia Balawender-Leś
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 8

Ryszard Perłowski - 18.03.2021

Uruchomienie rekrutacji na staże

Szanowni Państwo,

Od 8 marca do 27 marca można rejestrować swoje zgłoszenia do programu stażowego

link do rejestracji https://power.prz.edu.pl/nj/mps-rejestracja

rejestrację należy przeprowadzić niezależnie od wcześniejszych rejestracji w innych modułach projektu (należy założyć nowe konto)

po zarejestrowaniu należy:

 1. wydrukować formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) - wypełniany w trakcie rejestracji
 2. formularz danych osobowych uczestnika projektu dla osoby niepracujących (załącznik nr 2) lub pracującej w momencie przystąpienia do projektu (załącznik nr 2)
 3. wzór oświadczenia uczestnika projektu (załacznik nr 3)
 4. wzór bilansu kompetencji (załącznik nr 5)

wydrukowane dokumenty proszę złożyć w biurze projektu - pok. 119 L-28 lub pok. 228 L-28 w zależności od kierunku studiów.

Przypominam, że zgodnie z regulaminem do programu stażowego mogą przystąpić wyłącznie studenci:

 • kierunek mechanika i budowa maszyn I stopień, studenci będący aktualnie na 6 semestrze
 • kierunek mechanika i budowa maszyn II stopień, studenci będący aktualnie na 1 semestrze
 • kierunek lotnictwo i kosmonautyka I stopień, studenci będący aktualnie na 6 semestrze
 • kierunek inżynieria materiałowa I stopień, studenci będący aktualnie na 6 semestrze
 • kierunek mechatronika II stopień, studenci będący aktualnie na 1 semestrze
 • kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień, studenci będący aktualnie na 6 semestrze
 • kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji II stopień, studenci będący aktualnie na 1 semestrze

 

 

Ryszard Perłowski - 08.03.2021

Biuro projektu
Małgorzata Misiak pok. 127 L-28 godz. 8.30 - 13.30 poniedziełek - piątek, tel 17 865 1920
kierunki:
Lotnictwo i kosmonautyka I stopień  ML-DI
Inżynieria materiałowa I stopień   MI-DI
Mechanika i budowa maszyn II stopień MM-DU

Natalia Balawender-Leś pok. 228 L-28.  godz. 8.30 - 13.30 poniedziełek - piątek, tel 178651646
kierunki:
Mechanika i budowa maszyn I stopień      MM-DI
Mechatronika II stopień            ME-DU
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień MP-DI
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopień MP-DU

Wydziałowy Koordynator Stażu
dr inż. Ryszard Perłowski,
pok L-144b, tel. 17 8651727
w okresie pracy zdalnej kontakt e-mail staze_wbmil2021@prz.edu.pl

Koordynator merytoryczny, obsługa administracyjna
dr hab. inż. Katarzyna Antosz
pok. 122c. tel 178651452, katarzyna.antosz@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Projektu
dr  inż. Małgorzata Zaborniak
pok. L-340. tel 178651662, mzab@prz.edu.pl

 

Kierownik Projektu

dr hab. inż. Stanisław Noga
L 329. tel 178651639, noga@prz.edu.pl

Ryszard Perłowski - 03.03.2021

Spotkanie informacyjne dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn II stopień

Spotkanie informacyjne dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn II stopień

czwartek 4 marca 2021r.  na platformie Teams o godz. 19.00

kod dostępu otrzymali Państwo e-mailem

Ryszard Perłowski - 03.03.2021

Spotkanie informacyjne kierunek Lotnictwo i kosmonautyka

Spotkanie informacyjne dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień

piątek 5 marca 2021r.  na platformie Teams o godz. 9.30

kod dostępu otrzymali Państwo e-mailem

Ryszard Perłowski - 02.03.2021

Staże wakacyjne

Studenci studiów stacjonarnych kierunków:


• mechanika i budowa maszyn studenci:  I stopnia 6 semestr, II stopnia 1 semestr,
• zarządzanie i inżynieria produkcji studenci:  I stopnia 6 semestr, II stopnia 1 semestr,
• mechatronika studenci: II stopnia 1 semestr,
• lotnictwo i kosmonutyka studenci:  I stopnia 6 semestr,
• inżynieria materiałowa studenci:  I stopnia 6 semestr,

zapraszamy do wzięcia udziału w wakacyjnych stażach przemysłowych

wkrótce spotkania informacyjne na platformie Teams

kontakt: staze_wbmil2021@prz.edu.pl

proszę się kontaktować wyłącznie poprzez wyżej wskazany e-mail

 

Wydziałowy koordynator staży

dr inż. Ryszard Perłowski

Ryszard Perłowski - 02.03.2021