Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa główna serwisu PO WERProjekt PO WER


Od 1 marca 2018 roku do 30 listopada 2019r. Politechnika Rzeszowska realizowała będzie sześć projektów stażowych dedykowanych łącznie 1 754 Studentom/tkom naszej Uczelni. Planowane płatne staże w wymiarze od 1 do 3 miesięcy (po mnimum 120 godzin/m-c) finansowane będą ze środków UE i budżetu państwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER (Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Zgodnie z Regulaminem konkursu Stdenci/tki otrzymywać będą świadczenie stypendialne oraz zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania i komunikacji na czas odbywania stażu (zgodnie z Regulaminami projektów na poszczególnych Wydziałach). Ponadto każdy Pracodawca, który przyjmie Stażystę będzie mógł otrzymać zwrot kosztów opieki nad nim również na warunkach określonych w Regulaminach). Ogólna wartość niżej wymienionych projektów to 19 030 813,35 zł, w tym w/w dofinansowanie wynosi 18 459 888,91 zł.

Celem realizacji projektów jest podniesienie przez studentów kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, odpowiadających kierunkom kształcenia objętych wsparciem. Działania w projekcie będą elementem nowym, odrębnym od już istniejących, wynikających ze ścieżki kształcenia na danym kierunku. Efektem będzie zdobycie praktycznych umiejętności, podniesienie kompetencji i doświadczenia w czasie odbywania przedmiotowego stażu, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach, bezpośrednio związanego z prowadzonym przez Uczelnię kierunkiem kształcenia, nastawionego na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy. Staże realizowane będą w ramach niżej wymienionych projektów:

  1. INŻYNIER NA STAŻ – wysokiej jakości program stażowy dla studentów inżynierii medycznej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej (68 osób), obejmuje Studentów/ki kierunku Inżynieria medyczna
  2. Od teorii do praktyki – staże na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (249 osób), obejmuje Studentów/ki kierunków: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka.
  3. Wysokiej jakości staże szansą na lepszy start - program stażowy na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (380 osób), obejmuje studentów/ki kierunków zarządzanie (I i II stopnia) oraz logistyka II-go stopnia.
  4. Organizacja staży dla studentów kierunków II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (612 osób), obejmuje Studentów/ki kierunków: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, transport, inżynieria materiałowa.
  5. Organizacja wysokiej jakości staży dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (240 osób), obejmuje Studentów/ki kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i ochrona środowiska.
  6. Zawodowy start – wysokiej jakości program stażowy na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (205 osób), obejmuje Studentów/ki kierunków: biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa.

ZALECENIA RADY KOMISJI EUROPEJSKIEJ w sprawie ram jakości staży: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0327(01)&from=PL


Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój