loga UE
strona główna

Scenariusz

Scenariusz uczestnictwa w Projekcie PO WER w Politechnice Rzeszowskiej:

Krok 1. Utwórz indywidualne konto

System dopuszcza do rejestracji jedynie użytkowników posiadających konto na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej dlatego jako login użyj adresu email studenckiego konta pocztowego (nr_albumu@stud.prz.edu.pl).

Rejestracja

Krok 2. Weryfikacja zgłoszenia

Pracownik dziekanatu zweryfikuje Twoje dane i potwierdzi, że jesteś uprawniony do udziału w projekcie. Wiadomość o zatwierdzeniu danych otrzymasz na studenckie konto pocztowe.

Krok 3. Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu

Zaloguj się do systemu PO WER używając danych podanych podczas rejestracji. Przejdź do zakładki "Formularz rekrutacyjny" i wypełnij formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu. Wydrukuj, uzupełnij brakujące dane i podpisz papierową wersję formularza rekrutacyjnego (Załącznik 2 - Formularz rekrutacyjny kandydata do projektu).

Krok 4. Zaloguj się do systemu PO WER i wypełnij deklarację uczestnictwa

Zapoznaj się z zajęciami jakie są przygotowane dla studentów Twojego kierunku i poziomu studiów.

W deklaracji uczestnictwa wskaż rodzaj zajęć, w których chciałbyś wziąć udział w bieżącym semestrze. Zaloguj się do PO WER ponieważ treść dokumentu dostępna jest dla uczestników projektu. Wydrukuj wersję papierową deklaracji i podpisz dokument (Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa w zajęciach).

Krok 5. Weź udział w bilansie kompetencji

Osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach przewidzianych w ramach projektu są proszone o wypełnienie specjalnie opracowanych kwestionariuszy dostępnych po zalogowaniu w PO WER. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania w formularzu, wydrukuj wersję papierową i podpisz dokument (Załącznik 3 - Formularz dotyczący bilansu kompetencji).

Krok 6. Złóż wstępną dokumentację w dziekanacie

Papierowe wersje dokumentów złóż w odpowiednim dziekanacie.

Pamiętaj, że istotna jest data i godzina złożenia wersji papierowej w dziekanacie. Dokumenty złożone po terminie, dokumenty niekompletne lub nie zawierające zgody na przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Krok 7. Oczekuj na wyniki rekrutacji

Informacje o wynikach rekrutacji otrzymasz drogą elektroniczną na studenckie konto pocztowe.

Krok 8. Złóż pełną dokumentację w dziekanacie

Zaloguj się ponownie na Twoje indywidualne konto. Pobierz wzory dodatkowych dokumentów, wypełnij, wydrukuj, podpisz i złóż w dziekanacie. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie muszą złożyć dodatkowo:

  • Oświadczenie uczestnika projektu - Załącznik 4 dostępny po zalogowaniu
  • Formularz w zakresie danych osobowych (osoby pracujące) - Załącznik 5 dostępny po zalogowaniu lub
  • Formularz w zakresie danych osobowych (osoby niepracujące) - Załącznik 5 dostępny po zalogowaniu

Krok 9. Nabywasz status uczestniczki/uczestnika projektu